Bolagsordningen är antagen på årsstämman den 23 mars 2021.

Bolagsordning

Beijer Alma AB org nr 556229-7480

§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är Beijer Alma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, C.

§ 3 Verksamhet
Bolagets ändamål ska vara att bidra till utveckling av näringsverksamheter, företrädesvis med industriell inriktning men även inom handelns område, genom att

 • förvärva och utveckla företag, som kan vara hel- eller delägda,
 • ställa egen och extern kompetens till dessa företags förfogande,
 • medverka vid finansieringen av dessa företag, dock utan att bedriva tillståndspliktig bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • äga och förvalta annan lös och fast egendom.

Bolaget ska i övrigt kunna bedriva med ovannämnda syften förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 60.000.000 kronor och högst 240.000.000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 28.800.000 och högst 115.200.000.

Aktier av två slag får ges ut. Serie A och serie B. A-aktier ska kunna utges till ett antal som motsvarar högst 50 % av det vid varje tidpunkt utgivna antalet aktier och B-aktier ska kunna utges till ett antal som motsvarar högst 100 % av det vid varje tidpunkt utgivna totala antalet aktier.

A-aktier medför 10 röster och B-aktier en röst.

Ägare till aktier av serie A äger rätt att begära att aktie av serie A (en eller flera) omvandlas till aktie av serie B. Skriftlig begäran om omvandling ska göras hos bolagets styrelse och ange det antal aktier som ska omvandlas. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till aktiebolagsregistret för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts.

§ 5 Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer utan suppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 § samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor ska i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

 

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.


§ 9 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en eller två justeringsmän;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncern-balansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 9. val av styrelse och eventuella suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer;
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).


§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Hembud
Har A-aktie övergått till person, som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas alla övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes av en eller flera skiljemän. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Fastställd på årsstämma den 23 mars 2021