Aktieägare har möjlighet att omvandla A-aktier till
B-aktier efter begäran till styrelsen.

Omvandling av aktier

Enligt beslut på årsstämma i Beijer Alma AB den 19 mars 2015 ändrades bolagsordningen genom att ett omvandlingsförbehåll infördes med innebörden att aktieägare ges möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier efter begäran till styrelsen.

Aktieägare som vill omvandla A-aktier till B-aktier ska fylla i anmälningsblankett ”Omvandling av aktier” och skicka anmälningsblanketten till angiven adress. Aktieägare som är juridisk person ska tillsammans med anmälningsblanketten även skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Beijer Alma AB kommer att hantera inkomna anmälningar och rapportera dem till Bolagsverket för registrering. Efter att registrering har skett, och efter att Euroclear har infört ändringen i Beijer Almas aktiebok, är omvandlingen verkställd. Handläggningstiden för hela omvandlingsprocessen blir, i bästa fall, två till tre veckor. Under tiden kommer aktierna att vara låsta och kan inte säljas.

Utdelning

Styrelsen har fastslagit en utdelningspolicy som innebär att utdelningen långsiktigt skall uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet exklusive jämförelsestörande poster.

Beijer Almas styrelse föreslår till Årsstämman 2023 en utdelning på 3,75 kr (3,50) per aktie.
Utdelningen kommer att ge en direktavkastning på 2,3 procent (1,3), baserat på aktiekursen vid utgången av 2022.

 

Utdelning för år Per aktie, kr Andel av vinsten per aktie
efter skatt, %
2021 3,50 37
2020 3,00 46
2019 2,50 35
2018 5,10 66
2017 4,75 74