Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 31 augusti 2021.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 8 238 940 400 8 238 540 8 242 540 13,7 6,9
Anders Wall med familj och företag 6 984 240 5 391 200 1 593 040 55 505 040 11,6 46,5
Lannebo Fonder 4 352 372 4 352 372 4 352 372 7,2 3,7
Verdipapirfond Odin Sverige 3 800 000 3 800 000 3 800 000 6,3 3,2
Handelsbanken Fonder 3 014 783 3 014 783 3 014 783 5,0 2,5
JP Morgan Bank 2 457 568 2 457 568 2 457 568 4,1 2,1
Fjärde AP-fonden 1 859 597 1 859 597 1 859 597 3,1 1,6
Nordea Fonder 1 694 603 1 694 603 1 694 603 2,8 1,4
Cliens Fonder 1 208 300 1 208 300 1 208 300 2,0 1,0
Göran W Huldtgren med familj och bolag 941 812 613 266 328 546 6 461 206 1,6 5,4
Swedbank Robur Fonder 900 000 900 000 900 000 1,6 0,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 843 077 843 077 843 077 1,4 0,7
Öhman Fonder 831 683 831 683 831 683 1,4 0,7
Carnegie Fonder 775 333 775 333 775 333 1,3 0,7
Övriga 22 359 892 565 134 21 794 758 27 446 098 37,0 22,8
Summa 60 262 200 6 570 000 53 692 200 119 392 200 100,0 100,0

Aktieägarna

15 870

antal aktieägare

62.0%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 62.0 procent och av rösterna 31.3 procent.

24.0%

utländskt ägande av kapitalet är 24.0 procent och av rösterna 12.1 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Ägarantal Ägarandel % Aktieantal varav serie A varav serie B Aktieandel % Röstandel %
1–500 12 869 81,1 1 246 032 1 246 032 2,1 1,1
501–5 000 2 593 16,3 4 063 070 4 063 070 6,8 3,4
5 001–10 000 185 1,2 1 344 482 1 344 482 2,4 1,2
10 001–20 000 95 0,6 1 408 946 24 066 1 384 880 2,7 1,6
20 001–50 000 59 0,4 1 923 094 72 000 1 851 094 3,9 2,5
50 001–100 000 23 0,1 1 987 083 349 846 1 637 237 3,9 4,6
100 001– 46 0,3 54 859 491 6 124 086 48 735 405 78,2 85,6
Summa 15 870 100,0 60 262 200 6 570 000 53 692 200 100,0 100,0