Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 31 oktober 2022.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 8 238 311 400 8 237 911 8 241 911 13,7 6,9
Anders Wall med familj och företag 6 983 640 5 390 600 1 593 040 55 499 040 11,6 46,6
Lannebo Fonder 5 050 970 5 050 970 5 050 970 8,4 4,2
Verdipapir fond Odin Sverige 3 100 000 3 100 000 3 100 000 5,1 2,6
Handelsbanken Fonder 3 064 399 3 064 399 3 064 399 5,1 2,6
Nordea Fonder 2 047 926 2 047 926 2 047 926 3,4 1,7
C WorldWide Asset Management 1 877 568 1 877 568 1 877 568 3,1 1,6
Fjärde AP-fonden 1 475 756 1 475 756 1 475 756 2,4 1,2
Cliens Fonder 1 416 954 1 416 954 1 416 954 2,4 1,2
Vanguard 1 416 504 1 416 504 1 416 504 2,4 1,2
Livförsäkringsbolaget Skandia 959 794 959 794 959 794 1,6 0,8
Göran W Huldtgren med familj och bolag 952 522 613 266 339 256 6 471 916 1,6 5,4
Swedbank Robur Fonder 820 000 820 000 820 000 1,4 0,7
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 751 679 751 679 751 679 1,2 0,6
Skandia Fonder 724 677 724 677 724 677 1,2 0,6
Övriga 21 381 500 522 534 20 858 966 26 084 306 35,6 22,1
Summa 60 262 200 6 526 800 53 735 400 119 003 400 100,0 100,0

Aktieägarna

15 351

antal aktieägare

63.8%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 63.8 procent och av rösterna 32.3 procent.

25.7%

utländskt ägande av kapitalet är 25.7 procent och av rösterna 13.0 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Ägarantal Ägarandel % Aktieantal Aktieandel % Röstandel %
1–500 12 476 81,3 1 191 171 2,0 1,0
501–5 000 2 465 16,1 3 873 245 6,4 3,3
5 001–10 000 185 1,2 1 337 102 2,2 1,1
10 001–20 000 97 0,6 1 427 806 2,4 1,2
20 001–50 000 57 0,4 1 828 537 3,0 1,9
50 001–100 000 23 0,2 1 560 542 2,6 1,3
100 001– 48 0,3 47 658 309 79,1 89,0
Anonymt ägande 1 385 488 2,3 1,2
Summa 15 351 100,0 60 262 200 100,0 100,0