Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Förvärvsfokus i stark koncern

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Henrik Perbeck, vd och koncernchef, om det fortsatta förvärvsarbetet:

Vad kännetecknar Beijer Alma och gör er till en bra ägare?
»Vi är långsiktiga, engagerade ägare och arbetar decentraliserat med bolag inom värdeskapande industriell tillverkning och handel. För oss som ägare är också affärsetik och ansvarsfullt företagande en självklar del av koncernkulturen.«

Vilka typer av bolag förvärvar ni?
»Lönsamma bolag som verkar i långsiktigt hållbara branscher eller nischer. Vi gör tilläggsförvärv för att växa geografiskt eller för att komplettera produktutbudet. Samtidigt gör vi även förvärv på nya områden, som kan växa och bli viktiga för oss i framtiden.«

Hur stöttar ni bolagen i deras fortsatta utveckling?
»Exempelvis genom att dra nytta av synergier inom korsförsäljning, men även genom erfarenhetsutbyte för att optimera produktion eller andra funktioner. Vi stöttar också våra bolag aktivt via styrelsearbete, genom att sätta mål och investera i både organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Mindre bolag kan vid behov också dela resurser inom administration.«

VAD VI ERBJUDER

Som ägare bidrar Beijer Alma med:

1.

Långsiktighet. Vi är en finansiellt stark ägare som arbetar långsiktigt med ett industriellt perspektiv. Fokus ligger på lönsam tillväxt och på att stötta nya idéer och värdeskapande över tid.

2.

Starkt stöd. Ägandet är aktivt via ett närvarande och engagerat management. Vi tillför kompetens inom strategi och affärsutveckling samt bidrar med nätverk och resurser.

3.

Autonomi. Entreprenörskap och decentraliserat affärsansvar är grunden och kopplas till realistiska mål och ändamålsenlig rapportering. Vi ser ett värde i att befintliga varumärken och bolagsnamn behålls.

4.

Värderingar. Affärsetiken är stark och företagandet ansvarsfullt och hållbart i alla delar. Värderingarna genomsyrar koncernen som har samhällsfrämjande stiftelser och familjeföretag som huvudägare.

Förvärv i korthet 2010–idag

Antal förvärv under perioden

34

Förvärvad årlig omsättning (vid förvärvstillfället) Mkr

3 218

Antal länder som förvärv skett i

18

Ökning av antal anställda via förvärv

1 790

Förvärvad omsättning per geografisk marknad

VAD VI SÖKER

  • Storlek
  • Beijer Alma söker nya portföljbolag, där omsättningen uppgår till mellan 500 Mkr och 1,5 miljarder kronor. Dessa förvärv kan även omfatta börsnoterade verksamheter. Dotterbolagen gör såväl tilläggsförvärv som förvärv inom nya marknadssegment eller produktområden. Fokus ligger då på privata företag med en omsättning på mellan 50 och 500 Mkr. Även affärsområden – eller delar av börsnoterade bolag – i denna storlek är intressanta förvärvskandidater. I befintliga affärsområden kan det också vara aktuellt att förvärva enheter som omsätter mindre än 50 Mkr.

  • Inriktning
  • Verksamheter som arbetar business-to-business är en gemensam nämnare. Flexibiliteten vad gäller affärsmodell är samtidigt stor och gör att fokus ligger på bland annat handelsbolag, företag inom montering och tillverkning, men även på bolag som levererar lösningar och tjänster.

  • Finansiell historik
  • Välskötta, lönsamma bolag som dessutom uppvisat tillväxt och lönsamhet över tid. För denna typ av kvalitetsbolag – som även har stor potential att växa vidare i vår koncern – är vi en attraktiv köpare som kan erbjuda en konkurrenskraftig köpeskilling.

  • Marknadssegment
  • Segment med attraktiva tillväxtmöjligheter och förutsättningar för långsiktig lönsamhetsutveckling. Exempelvis genom att efterfrågan på produkter eller tjänster gynnas av globala makrotrender eller lokala omvärldsförändringar. Segmenten ska även ha möjligheter till ett fortgående värdeskapande, antingen organiskt eller via kompletterande förvärv.

  • Tillväxtnycklar
  • Högt kundvärde, där produkter och tjänster skapar värden kunderna är beredda att betala för exempelvis hög kvalitet, högt teknikinnehåll, långt driven kundanpassning, hög service som ger starka positioner i utvalda nischer. Beroendet av enskilda kunder och leverantörer ska vara lågt och vi ser gärna att marknadstäckningen är internationell, eller på sikt har möjlighet att bli det, men det är inget krav. Affärsmodellens värdeskapande ska vara tydligt och inriktningen på långsiktighet och hållbarhet självklar.

Beijer Alma söker nya portföljbolag, där omsättningen uppgår till mellan 500 Mkr och 1,5 miljarder kronor. Dessa förvärv kan även omfatta börsnoterade verksamheter. Dotterbolagen gör såväl tilläggsförvärv som förvärv inom nya marknadssegment eller produktområden. Fokus ligger då på privata företag med en omsättning på mellan 50 och 500 Mkr. Även affärsområden – eller delar av börsnoterade bolag – i denna storlek är intressanta förvärvskandidater. I befintliga affärsområden kan det också vara aktuellt att förvärva enheter som omsätter mindre än 50 Mkr.

Verksamheter som arbetar business-to-business är en gemensam nämnare. Flexibiliteten vad gäller affärsmodell är samtidigt stor och gör att fokus ligger på bland annat handelsbolag, företag inom montering och tillverkning, men även på bolag som levererar lösningar och tjänster.

Välskötta, lönsamma bolag som dessutom uppvisat tillväxt och lönsamhet över tid. För denna typ av kvalitetsbolag – som även har stor potential att växa vidare i vår koncern – är vi en attraktiv köpare som kan erbjuda en konkurrenskraftig köpeskilling.

Segment med attraktiva tillväxtmöjligheter och förutsättningar för långsiktig lönsamhetsutveckling. Exempelvis genom att efterfrågan på produkter eller tjänster gynnas av globala makrotrender eller lokala omvärldsförändringar. Segmenten ska även ha möjligheter till ett fortgående värdeskapande, antingen organiskt eller via kompletterande förvärv.

Högt kundvärde, där produkter och tjänster skapar värden kunderna är beredda att betala för exempelvis hög kvalitet, högt teknikinnehåll, långt driven kundanpassning, hög service som ger starka positioner i utvalda nischer. Beroendet av enskilda kunder och leverantörer ska vara lågt och vi ser gärna att marknadstäckningen är internationell, eller på sikt har möjlighet att bli det, men det är inget krav. Affärsmodellens värdeskapande ska vara tydligt och inriktningen på långsiktighet och hållbarhet självklar.

Röster från förvärvade bolag

LESJÖFORS | USA

Brandy Davies

vd, Lesjöfors Springs America, USA

»Sedan Lesjöfors förvärv har det gjorts betydande investeringar i vår verksamhet. Produktutbudet har utökats, vi har kunnat dra nytta av synergier i Lesjöfors-gruppen och fått ett tydligt stöd från det globala säljteamet, vilket stärkt tillväxtarbetet i Europa och Asien.«

LESJÖFORS | STORBRITANNIEN

Michael Gibbs

vd, Lesjöfors, Storbritannien

»Lesjöfors har investerat mer än 5 miljoner pund i anläggningen i Cornwall. Omsättningen har ökat med över 700 procent och vi har fördubblat antalet anställda. Vi har flyttat anläggningen och vuxit så pass att vi nu har en andra fabrik. Orderboken fortsätter att växa samtidigt som verksamheten i övrigt stärkts kraftigt via stödet från Lesjöfors.«

BEIJER TECH | SVERIGE

Anders Eriksson

vd, INU-Gruppen, Sverige

»Att vi nu ingår i en större koncern känns som ett naturligt steg i vår tillväxtresa. Vi är övertygade om att vi i Beijer Tech har hittat rätt strategisk partner för att långsiktigt äga och utveckla bolaget med existerande och nya kunder. Det visar exempelvis förvärvet av vårt systerföretag Novosystems som ger oss möjlighet att bredda vårt kunderbjudande ännu mer.«

LESJÖFORS | NEDERLÄNDERNA

Henri Veldhuis

vd, De Spiraal & Tribelt, Nederländerna

»Nästan direkt efter förvärvet 2019 drabbades vi hårt av covid-19. Trots denna globala utmaning var vi fast beslutna att inte ändra den inriktning som vi och Lesjöfors pekat ut. Investeringar i maskiner och infrastruktur gjordes, våra företag behöll sina identiteter och vi fortsatte att arbeta självständigt i den verksamhet vi byggt tillsammans.«

BEIJER TECH | SVERIGE

Henrik Palmu

vd, Svebab, Sverige

»Beslutsvägarna är korta och gör att frågor om exempelvis investeringar hanteras snabbt. Det finns också en långsiktighet i ägandet, som genomsyrar verksamheten i alla led. Dessutom är förtroendet stort för den nischkunskap vi på lokal nivå står för. En annan positiv sak är att det satsas på personalen, både på att utveckla befintliga medarbetare och på nyrekrytering.«

BEIJER TECH | SVERIGE

Fredrik Karlsson

vd, PA-Ventiler, Sverige

»Att tillhöra en koncern ger oss tyngd i kontakterna med kunderna och stärker på så sätt vår marknadsposition. Vi har ökat försäljningen till våra systerbolag, men även fått nya kunder via i kunskapsutbytet med övriga bolag i koncernen. Det decentraliserade arbetssättet är också något vi uppskattar. Vi är vana att arbeta självständigt men får nu också stöttning från en större organisation, vilket är positivt.«

Lönsam tillväxt via förvärv. Läs mer om de nya bolagen.