Hållbarhetsarbetet är en viktig utgångspunkt för verksamheten. Det inriktas på områden där vi kan leverera värde till kunder och övriga intressenter. Engagemanget i hållbar utveckling innebär att vi tar ansvar för att hantera de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av verksamheten och i värdekedjan.

Hållbarhetsmål fram till 2030

 • 1 God affärsetik och samhällsengagemang
 • Beijer Alma står för ärlighet och hederlighet. Vi förväntar oss detsamma av de intressenter vi samverkar med. Vi tillämpar sunda affärsprinciper, där mutor och konkurrensbegränsningar är förbjudna. Socialt ansvarstagande innebär att vi stödjer intressenter som delar våra värderingar.Vi följer vår uppförandekod och strävar efter att öka transparensen i värdekedjan genom vår uppförandekod för affärspartners. 

 • 2 Cirkulära lösningar och effektivare resursanvändning
 • Större fokus på cirkularitet. Att reducera mängden avfall är viktigt för att minska 
  verksamhetens totala miljöpåverkan och öka cirkulariteten. Resurserna vi använder återvinns i möjligaste mån för att bidra till en hållbar utveckling. Användningen av energi, material och andra naturresurser ska vara effektiv och kopplad till en god hushållning.

 • 3 Minskad klimatpåverkan i värdekedjan
 • Koncernen har godkända, kortsiktiga vetenskapsbaserade mål. Att ha mål validerade av en oberoende organisation som SBTi ökar transparensen och pålitligheten. Vårt fokus ligger dels på att minska direkta och indirekta utsläpp i verksamheten (Scope 1 & 2), delsminska koldioxidavtrycket för våra produkter och tjänster i värdekedjan (Scope 3).

 • 4 Säker och utvecklande arbetsmiljö
 • Vi arbetar förebyggande och systematiskt för att skapa en bra, säker arbetsmiljö, där medarbetarna ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi behandlar alla rättvist och med respekt samt stödjer arbetet med mångfald. Engagerade medarbetare är en viktig förutsättning som gör vårt företag framgångsrikt.

 • 5 Innovation med hållbarhetsfokus
 • Ett femte fokusområde har införts som kallas »Innovation med hållbarhetsfokus«. Med det menas att arbetet med innovation och produktutveckling kopplas till ett livscykeltänkande, där produkter och tjänster utvecklas med sikte på låga 
  koldioxidavtryck. Arbetet innefattar ekodesign som innebär att produkter designas så miljömässigt hållbart som möjligt för att minska miljöavtrycket. Ekodesign baseras på sex huvudstrategier som beaktas i dialog med kunder och i utvecklingen av produkten. 

Beijer Alma står för ärlighet och hederlighet. Vi förväntar oss detsamma av de intressenter vi samverkar med. Vi tillämpar sunda affärsprinciper, där mutor och konkurrensbegränsningar är förbjudna. Socialt ansvarstagande innebär att vi stödjer intressenter som delar våra värderingar.Vi följer vår uppförandekod och strävar efter att öka transparensen i värdekedjan genom vår uppförandekod för affärspartners. 

Större fokus på cirkularitet. Att reducera mängden avfall är viktigt för att minska 
verksamhetens totala miljöpåverkan och öka cirkulariteten. Resurserna vi använder återvinns i möjligaste mån för att bidra till en hållbar utveckling. Användningen av energi, material och andra naturresurser ska vara effektiv och kopplad till en god hushållning.

Koncernen har godkända, kortsiktiga vetenskapsbaserade mål. Att ha mål validerade av en oberoende organisation som SBTi ökar transparensen och pålitligheten. Vårt fokus ligger dels på att minska direkta och indirekta utsläpp i verksamheten (Scope 1 & 2), delsminska koldioxidavtrycket för våra produkter och tjänster i värdekedjan (Scope 3).

Vi arbetar förebyggande och systematiskt för att skapa en bra, säker arbetsmiljö, där medarbetarna ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi behandlar alla rättvist och med respekt samt stödjer arbetet med mångfald. Engagerade medarbetare är en viktig förutsättning som gör vårt företag framgångsrikt.

Ett femte fokusområde har införts som kallas »Innovation med hållbarhetsfokus«. Med det menas att arbetet med innovation och produktutveckling kopplas till ett livscykeltänkande, där produkter och tjänster utvecklas med sikte på låga 
koldioxidavtryck. Arbetet innefattar ekodesign som innebär att produkter designas så miljömässigt hållbart som möjligt för att minska miljöavtrycket. Ekodesign baseras på sex huvudstrategier som beaktas i dialog med kunder och i utvecklingen av produkten. 

Anna Haesert är koncernens samordnande hållbarhetschef. Här berättar hon mer om Beijer Almas övergripande hållbarhetsarbete, men ger även exempel på vad som görs i alla våra lokala enheter. Läs mer

Hållbar rapportering

Hållbarhetsrapporteringen är en del av årsredovisningen. På så sätt blir kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande tydlig.

Alla hållbarhetsrapporter hittar du under finansiella rapporter

Rutiner för visselblåsning

Företagsklimatet ska vara transparent, den affärsetiska nivån hög. Därför vill vi fånga upp eventuella missförhållanden tidigt. Via vår process för visselblåsning kan medarbetare och intressenter anmäla misstänkta, oetiska beteenden eller olagliga händelser – tryggt och helt anonymt. Läs mer

Arbetet i praktiken. Läs mer om hur koncernen och dotterbolagen arbetar med hållbarhet.