Hållbarhetsmålen gäller perioden 2019–2023. De följs upp via rapporteringen som tillverkande enheter varje år gör. Resultatet presenteras i hållbarhetsrapporten.

HÅLLBARHETSMÅL 2019–2023

  • 1 God affärsetik med samhällsengagemang
  • Beijer Alma står för ärlighet och hederlighet. Vi förväntar oss detsamma av de intressenter koncernen samverkar med. Vi tillämpar sunda affärsprinciper, där mutor och konkurrensbegränsningar är förbjudna. Socialt ansvarstagande innebär att vi stödjer intressenter som delar våra värderingar.

  • 2 Effektivare resursanvändning
  • Användningen av energi, material och andra naturresurser ska vara effektiv och kopplad till en god hushållning. De resurser som vi använder återvinns i möjligaste mån för att bidra till en hållbar utveckling.

  • 3 Minskad klimatpåverkan
  • Vi stödjer FN:s klimatmål för 2030 och bidrar aktivt till att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det gör vi genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och genom att utvärdera hur klimatförändringar påverkar koncernens verksamhet.

  • 4 Säker och utvecklande arbetsmiljö
  • Koncernen arbetar förebyggande och systematiskt för att skapa en bra, säker arbetsmiljö, där medarbetarna ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi behandlar alla rättvist och med respekt samt stödjer arbetet med mångfald i koncernen.

Beijer Alma står för ärlighet och hederlighet. Vi förväntar oss detsamma av de intressenter koncernen samverkar med. Vi tillämpar sunda affärsprinciper, där mutor och konkurrensbegränsningar är förbjudna. Socialt ansvarstagande innebär att vi stödjer intressenter som delar våra värderingar.

Användningen av energi, material och andra naturresurser ska vara effektiv och kopplad till en god hushållning. De resurser som vi använder återvinns i möjligaste mån för att bidra till en hållbar utveckling.

Vi stödjer FN:s klimatmål för 2030 och bidrar aktivt till att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det gör vi genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och genom att utvärdera hur klimatförändringar påverkar koncernens verksamhet.

Koncernen arbetar förebyggande och systematiskt för att skapa en bra, säker arbetsmiljö, där medarbetarna ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. Vi behandlar alla rättvist och med respekt samt stödjer arbetet med mångfald i koncernen.

Anna Haesert är koncernens samordnande hållbarhetschef. Här berättar hon mer om Beijer Almas övergripande hållbarhetsarbete, men ger även exempel på vad som görs i alla våra lokala enheter. Läs mer

Hållbar rapportering

Hållbarhetsrapporteringen är en del av årsredovisningen. På så sätt blir kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande tydlig.

Alla hållbarhetsrapporter hittar du under finansiella rapporter

Rutiner för visselblåsning

Företagsklimatet ska vara transparent, den affärsetiska nivån hög. Därför vill vi fånga upp eventuella missförhållanden tidigt. Via vår process för visselblåsning kan medarbetare och intressenter anmäla misstänkta, oetiska beteenden eller olagliga händelser – tryggt och helt anonymt. Läs mer

Arbetet i praktiken. Läs mer om hur koncernen och dotterbolagen arbetar med hållbarhet.