Definitioner

Ordförklaringar och ekonomiska begrepp.

Ordförklaringar från a till ö

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, uppskjuten skatt och innehav utan bestämmande inflytande dividerat med balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto, med avdrag för 22,0 procent skatt, i relation till genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansnetto utgörs av summan för de senaste fyra kvartalen. Genomsnittligt kapital baseras på eget kapital för de senaste fyra kvartalen dividerat med fyra.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader, i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader utgörs av summan av de senaste fyra kvartalen. Genomsnittligt sysselsatt kapital baseras på sysselsatt kapital för de senaste fyra kvartalen dividerat med fyra.

Direktavkastning
Utdelning per aktie i förhållande till börskurs.

Eget kapital
Med eget kapital avses eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Fakturering, omsättning, försäljning
Begreppet fakturering, omsättning, försäljning avser, då inget annat anges, nettoomsättning.

Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

Nettoskuld
Räntebärande skulder exklusive leasingskulder enligt IFRS 16 med avdrag för räntebärande tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld i relation till eget kapital.

Orderingång
Beställning från kunder av vara eller tjänst till fastställda villkor.

 

Organisk tillväxt 
Total förändring exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter.

Resultat, vinst
Begreppet resultat och vinst avser, då inget annat anges, resultat efter finansnetto.

Resultat per aktie efter schablonskatt
Resultat efter finansnetto, med avdrag för 22,0 procent skatt, i relation till genomsnittligt utestående antal aktier.

Resultat per aktie
Redovisat resultat med avdrag för skatt, i relation till genomsnittligt utestående antal aktier.

Resultat per aktie efter efter utspädning
Redovisat resultat med avdrag för skatt, i relation till genomsnittligt utestående antal aktier justerat för potentiella aktier som ger upphov till utspädningseffekt.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto, plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelsemarginal i relation till nettoomsättning

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, i relation till eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

Utdelningsandel
Utdelning i förhållande till redovisat resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q2, för perioden januari–juni, släpps den 19 juli.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter