Uppförandekoden är ett rättesnöre. Den gäller medarbetare, chefer och styrelsemedlemmar i Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig. Vi förväntar oss också att leverantörer och andra affärspartner tar del av vår uppförandekod.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Ansvar för människor och miljö

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

För att växa ska vår koncern agera ansvarsfullt. Det innebär att vi tar ansvar för människor och miljö. Det gör vi genom att upprätthålla god affärsetik med ett tydligt samhällsengagemang samt via effektiv resursanvändning med minskad klimatpåverkan. Samtidigt ska medarbetarna känna att våra arbetsplatser är trygga, jämställda och möjliggör personlig utveckling. Dessutom ska vi ha förtroendefulla relationer med kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Vi har en uppförandekod som fungerar som rättesnöre. Koden kopplas till bland annat FN Global Compact och innebär att vi följer tio principer om miljö och socialt ansvar. Vi har även en »whistleblowing-funktion«. Den ska medarbetare använda sig av om de upptäcker oegentligheter som upplevs vara svåra att hantera i den egna organisationen.

Kravet på ansvarstagande är tydligt. Uppförandekoden hjälper oss att ta detta ansvar, både som individer och som organisation. Koden stöttar arbetet i vardagen, där vi genom klart definierade hållbarhetsmål och resultatinriktade insatser visar vad som ska uppnås. Vi har också stöd i företagskulturen. Hos Beijer Alma är den tydlig och präglas av öppenhet, tolerans och tillgång på information och blir på så sätt ytterligare en drivkraft i hållbarhetsarbetet.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Uppförandekoden tar sikte på områdena människor och samhälle, miljö och etik. Den beskriver koncernens förhållningsätt till affärsetik, klimatpåverkan, kvalitetsfrågor, produktansvar och mycket annat. Koden är rättesnöret, men det är genom alla medarbetares tillämpning i vardagen som den blir tydlig och gör skillnad.

Broschyren om ansvarsfullt företagande beskriver uppförandekoden och kan laddas ner på flera olika språk:
Engelska
Finska
Holländska
Kinesiska
Lettiska
Polska
Slovakiska
Svenska
Tjeckiska
Turkiska
Tyska

Rutiner för visselblåsning

Företagsklimatet ska vara transparent, den affärsetiska nivån hög. Därför vill vi fånga upp eventuella missförhållanden tidigt. Via vår process för visselblåsning kan medarbetare och intressenter anmäla misstänkta, oetiska beteenden eller olagliga händelser – tryggt och helt anonymt. Läs mer

Tankar om hållbarhet. Möt några av våra medarbetare runt om i världen, som delar med sig av sina tankar kring hållbarhet.

Våra affärspartners

Vi värdesätter samarbetet med våra affärspartners, exempelvis leverantörer, underleverantörer, samarbetspartners, agenter och distributörer. Att ha ett affärsklimat där hållbarheten är integrerad i vårt sätt att göra affärer förutsätter en laginsats. Vi förväntar oss därför att våra affärspartners följer de sociala, affärsetiska och miljömässiga principerna

i vår uppförandekod och de internationella riktlinjer som stöds av Beijer Alma. Vi förväntar oss dessutom att de tillämpar samma krav och värderingar gentemot sina egna affärspartners. Läs mer i pdf (bara på engelska)