Ett hållbarare Beijer Alma. Många medverkar till att göra verksamheten mer hållbar. Koncernledning, samordnande hållbarhetschef, vd:ar och fabrikschefer i dotterbolagen har satt mål som följs upp och kopplas till förbättringsinsatser.

Tankar om hållbarhet. Möt några av våra medarbetare runt om i världen, som delar med sig av sina tankar kring hållbarhet.

Anna Haesert, hållbarhetschef

Tre frågor till Anna Haesert hållbarhetschef:

En utblick mot hållbarhetsarbetet

Anna Haesert är koncernens samordnande hållbarhetschef. Här berättar hon mer om Beijer Almas övergripande hållbarhetsarbete, men ger även exempel på vad som görs i våra lokala enheter.

Beijer Alma har godkänt kortsiktiga vetenskapsbaserade mål (SBT). Vad blir effekten av detta?

– Många företag har förbundit sig att sätta vetenskapsbaserade mål, som visar på deras klimatambition. Dessa mål är ambitiösa och om alla verksamheter sätter upp vetenskapsbaserade mål så ökar tilltron till att vi är på rätt spår och kan förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Den främsta fördelen med sådana mål att självklart att de inspirerar till nya sätt att tänka, nya initiativ och till åtgärder som behövs för en positiv förändring.

Ni har satt upp nya mål och färdplan till 2030. Kan du berätta mer?

Den femåriga tidsramen för de tidigare hållbarhetsmålen upphörde 2023. Under året har koncernen gjort en analys av de väsentliga hållbarhetsaspekterna. Efter en noggrann kartläggning utvecklades även vetenskapsbaserade klimatmål. Detta arbete styr koncernens nya hållbarhetsmål och färdplanen fram till 2030.

Vi har breddat hållbarhetsarbetet i värdekedjan för att förstå vår påverkan och ta ett bredare ansvar. Hållbarhetsarbetet utvecklas kontinuerligt. Under året har Beijer Alma gjort en väsentlighetsanalys i linje med det dubbla materialitetsperspektivet. Denna analys ger riktningen framåt och är ett förberedande steg för EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD). Hållbarhetsarbetet breddas och inriktas från 2023 på fem områden: 

 

■ God affärsetik och samhällsengagemang

■ Effektivare resursanvändning 

■ Minskad klimatpåverkan 

■ Säker och utvecklande arbetsmiljö 

■ Innovation med hållbarhetsfokus 

 

Att arbeta proaktivt inom dessa områden hjälper oss framåt mot en hållbar och lönsam tillväxt. Samtidigt minskar vi riskerna och realiserar affärsmöjligheter

 

Klimatförändringarna driver fram teknikskiften inom exempelvis elektrifiering. Hur påverkas ni?

Detta kan innebära både hot och möjligheter. Beijer Alma är väl rustat för att möta förändringarna. Många komponenter koncernbolagen tillverkar är anpassade till kundunika behov. Det gör att vi kommer in tidigt i utvecklingsprocessen och kan anpassa tekniska lösningar till hur kraven ändras och ta vara på möjligheterna som uppstår. Vi är också väldiversifierade med kunder i olika branscher. Det gör att vi inte har någon stor exponering mot enskilda sektorer som kan tänkas påverkas negativt av teknikskiftena som väntas. Våra produkter ingår också i produkter som är del i omställningen.

Hur arbetar ni med dessa hållbarhetsfrågor?

Vi ser till helheten och hur vi kan bidra till ett cirkulärt, hållbart samhälle. Vi följer teknikutvecklingen runt om oss och värdesätter partnerskap och samarbete. God affärsetik och samhällsengagemang är viktiga delar i våra hållbarhetsmål. Rättesnöret är uppförandekoden som gäller alla i koncernen, oavsett var i världen de befinner sig. Detta kompletteras med hjälpmedel i dotterbolagens olika enheter. Vi engagerar oss också lokalt där vi har verksamheter genom att stödja organisationer som verkar för lokal utveckling. regelverk och rapporteringskrav på hållbarhetsområdet skärps kommande år.

Vilka är utmaningarna?

Vi har bra, grundläggande rutiner som vi kan bygga vidare på allteftersom nya lagar, regler och ramverk utvecklas. Samtidigt som utökad rapportering alltid är en utmaning finns fördelar med att det framöver standardiseras. Insamlingen av hållbarhetsdata är idag digitaliserad, vilket underlättat hanteringen.

Anna Haesert, hållbarhetschef

GLOBAL COMPACT

Communcation on Progress (CoP) är en årlig redovisning som visar hur Bejer Alma uppfyller principerna i Global Compact. Genom CoP kopplas var och en av de tio principerna till insatser som presenteras i hållbarhetsrapporten. Läs mer om Global Compact

Rutiner för visselblåsning

Företagsklimatet ska vara transparent, den affärsetiska nivån hög. Därför vill vi fånga upp eventuella missförhållanden tidigt. Via vår process för visselblåsning kan medarbetare och intressenter anmäla misstänkta, oetiska beteenden eller olagliga händelser – tryggt och helt anonymt. Läs mer

Arbetet i praktiken. Läs mer om hur koncernen och dotterbolagen arbetar med hållbarhet.