Flerårsöversikt 20092021

Klicka i tabellen för att visa relevant data.
Du kan också begränsa ditt val genom att välja år.

Kompletterande nyckeltal till årsredovisningen 2019

I tioårsöversikten på sid 17 i årsredovisningen 2019 presenterar Beijer Alma ett antal nyckeltal för analys av trender och resultat. Några av nyckeltalen är inte direkt hämtade ur, eller enkelt avstämbara mot, koncernens finansiella rapporter enligt IFRS eller årsredovisningsnoterna och beräkningen för åren 2018 och 2019 presenteras därför i pdf:en för nyckeltal

Flerårsöversikt – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Mkr 2021202020192018201720162015201420132012201120102009
Nettoomsättning 5 388,5 4 249,8 4 621,7 4 408,8 3 971,5 3 527,5 3 521,9 3 298,2 3 066,5 2 779,7 2 830,1 2 290,1 1 571,2
Rörelseresultat 774,8 544,8 582,6 622,8 528,4 455,2 477,3 427,5 396,3 372,3 441,4 406,3 238,2
Finansnetto –31,6 –29,6 –25,2 –13,6 –11,0 –8,1 –10,4 –3,9 –11,6 –10,5 –12,7 –7,5 –11,7
Resultat efter finansnetto 743,2 515,2 557,4 609,2 517,4 447,0 466,9 423,6 384,7 361,8 428,7 398,8 226,5
Skatt –169,5 –118,3 –126,6 –140,4 129,1 –119,4 –113,2 –104,3 –95,7 –93,3 –115,8 –112,3 –64,1
Redovisat resultat 568,2 396,9 430,8 468,8 388,3 327,6 353,7 319,3 289,0 286,5 312,9 286,5 162,4
Anläggningstillgångar 3 437,0 2 388,8 2 261,6 1 676,8 1 551,5 1 504,8 1 314,2 1 347,0 1 192,5 1 111,7 927,4 820,3 616,6
Omsättningstillgångar 2 907,1 2 295,6 2 293,3 2 051,9 1 883,8 1 646,4 1 555,6 1 396,7 1 355,5 1 283,1 1 273,4 1 155,5 773,6
Eget kapital 2 857,8 2 517,9 2 413,2 2 231,8 1 991,1 1 901,5 1 835,3 1 744,8 1 610,9 1 519,5 1 482,9 1 394,5 985,9
Långfristiga skulder och avsättningar 1 545,8 918,4 785,8 270,4 219,7 309,0 262,3 313,9 299,2 323,5 171,0 140,2 100,0
Kortfristiga skulder 1 944,3 1 261,8 1 351,8 1 222,3 1 220,6 939,9 768,5 681,3 634,3 549,1 544,2 438,4 301,2
Balansomslutning 6 344,1 4 684,4 4 554,9 3 728,7 3 435,3 3 151,2 2 869,8 2 743,7 2 548,0 2 394,7 2 200,8 1 975,8 1 390,2
Kassaflöde –150,7 174,5 102,7 229,3 186,5 173,6 251,8 146,0 200,0 130,1 152,0 168,3 215,8
Avskrivningar 246,5 239,7 230,7 138,5 130,5 117,3 110,6 98,7 86,7 78,7 76,3 70,7 71,4
Nettoinvesteringar exkl. företagsförvärv 175,9 124,5 203,0 205,2 125,9 203,6 135,8 140,0 126,3 70,5 89,2 55,2 60,5
Sysselsatt kapital 4 168,3 3 706,6 3 599,1 2 962,7 2 727,8 2 488,2 2 281,5 2 125,8 1 957,0 1 815,8 1 729,4 1 541,7 1 122,2
Nettoskuld 1 323,7 572,6 720,9 439,6 408,7 313,1 194,1 189,8 92,3 56,8 –22,5 –91,2 –59,5

Nyckeltal – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Nyckeltal (%)
Bruttomarginal 32,4 30,4 29,8 31,2 31,8 32,5 32,8 32,4 32,4 33,7 34,8 37,7 36,4
Rörelsemarginal 14,4 12,8 12,6 14,1 13,3 12,9 13,6 13,0 12,9 13,4 15,6 17,7 15,2
Vinstmarginal 13,8 12,1 12,1 13,8 13,0 12,7 13,3 12,8 12,5 13,0 15,1 17,4 14,4
Soliditet 45 53 53 60 58 60 64 64 63 64 67 71 71
Nettoskuldsättningsgrad 46,0 23,0 30 20 20 17 11 11 6 4 –2 –6 –6
Avkastning på eget kapital 21,7 16,5 18,9 22,5 20,7 18,7 20,3 19,7 19,2 17,8 21,8 24,7 17,2
Avkastning på sysselsatt kapital 18,6 14,9 17,8 22,0 20,8 19,1 21,7 21,3 21,1 21,2 26,4 30,6 21,2
Räntetäckningsgrad, ggr 23,5 17,9 22,1 39,9 42,5 56,8 41,8 41,3 28,9 27,5 27,5 43,3 18,7
Medeltal antal anställda st 2 866 2 585 2 658 2 610 2 546 2 340 2 262 2 124 2 110 1 831 1 687 1 397 1 146
Vinst per aktie efter skatt, kr 9,43 6,58 7,15 7,78 12,89 10,87 11,74 10,60 9,59 8,91 10,38 9,51 5,92
Utdelning per aktie, kr 3,50 3,00 2,50 5,10 9,50 9,50 9,50 8,50 8,00 7,00 7,00 7,00 5,00

I denna och alla andra tabeller är åren från och med 2005 beräknade enligt IFRS och tidigare år enligt dåvarande redovisningsprinciper.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter