Johan Wall

Styrelseordförande sedan 2017
Styrelseledamot: 2000–2016
Styrelsesuppleant: 1997–2000
Aktieinnehav: 14 100
Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm, Visiting Scholar Stanford University.
Styrelseordförande: i Beijer Holding AB, Domarbo Skog AB och Svenskt Tenn AB.
Styrelseledamot i: Sweco AB, Skirner AB, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Aktiemarknadsbolagens förening m.fl.
Tidigare befattningar: Vd Beijerinvest AB, vd Bisnode AB, vd Enea AB, vd Framfab AB, vd Netsolutions AB.
Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet. Ledamot i revisionsutskottet.

Beroende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Johnny Alvarsson

Styrelseledamot sedan: 2017
Aktieinnehav: 5 800
Utbildning: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola, managementutbildning CEDEP, Frankrike.
Styrelseordförande: VBG AB, FM Mattsson Mora Group.
Styrelseledamot i: Rotundagruppen, Conveniunt AB, Instalco AB och Sdiptech AB.
Tidigare befattningar: ledningsfunktioner hos LM Ericsson, vd i Zetterbergs Industri AB/Zeteco AB publ, vd i Elektronikgruppen AB publ, vd för Indutrade AB publ.
Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Caroline af Ugglas

Styrelseledamot sedan: 2015
Aktieinnehav: 4 000
Utbildning: Ekonomexamen Stockholms universitet.
Styrelseledamot i: Bilia AB, Spiltan investment AB, Lifco AB och Trapets AB.
Tidigare befattningar: Aktiechef och ägarstyrningsansvarig i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och vice vd i Svenskt Näringsliv.
Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Oskar Hellström

Styrelseledamot sedan: 2020
Aktieinnehav: 5 000
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola och ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Vice vd och CFO Gränges AB.
Tidigare befattningar: CFO Sapa Heat Transfer, olika ledningsfunktioner inom Sapa-gruppen, konsult hos Booz Allen Hamilton.
Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Hans Landin

Styrelseledamot sedan: 2019
Aktieinnehav: 6 160
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.
Tidigare befattningar: olika ledningsfunktioner hos The Timken Company sedan 2000.
Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Sofie Löwenhielm

Styrelseledamot sedan: 2023
Aktieinnehav: 0
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm samt Google Marketing MBA från Wharton Executive Education i Philadelphia, USA
Tidigare befattningar: Head of Global Marketing Strategy and Operations hos Google, Strategikonsult vid Boston Consulting Group i Sverige, tidigare styrelseledamot Swedol AB

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Hedersordförande

Anders Wall

Styrelsens ordförande
1993–2016

Ersättningsutskott. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av Johnny Alvarsson, Hans Landin och Johan Wall (ordförande). Ersättningsutskottet bereder frågor rörande vd:s lön, och andra anställningsvillkor. Utskottet bereder även principer för ersättning till koncernledningen samt godkänner på förslag av vd ersättningar till koncernledningen inom ramen för årsstämmans beslutade riktlinjer. Principerna och riktlinjerna framgår av not 2 i Årsredovisningen.

Revisionsutskott. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består Oskar Hellström (ordförande), Johan Wall och Caroline af Ugglas. Koncernens ekonomichef är föredragande. Revisionsutskottets arbete är främst i syfte att utöva tillsyn över koncernens finansiella redovisning och rapportering och över revisionen av boksluten.

Johnny Alvarsson, Caroline af Ugglas, Oskar Hellström, Hans Landin och Johan Wall.

I utskottets arbetsuppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen genom att granska kvartalsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning. Därtill granskar utskottet juridiska och skattemässiga frågor som kan ha väsentlig inverkan på den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet granskar även de valda revisorernas opartiskhet samt bestämmer vilka tjänster utöver revision som får upphandlas av dessa. I förekommande fall hanterar utskottet upphandling av revision. Slutligen utvärderar revisionsutskottet kvaliteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Under 2022 hade utskottet sju möten med alla ledamöter närvarande. Huvudansvarig revisor medverkade vid två av dessa möten.

På årsstämman 2023 beslöts att utse följande ledamöter till valberedningen: Styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Hans Christian Bratterud (Odin Fonder) samt Hjalmar Ek (Lannebo Fonder). Anders G Carlberg valdes till ordförande för valberedningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och stämmoordförande fram till årsstämman 2024. Valberedningsinstruktionen framgår av protokollet från årsstämman.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 31 januari 2024 per post till adress:
Beijer Alma AB
Box 1747
751 47 UPPSALA

Ledande befattningshavare är koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de två underkoncernerna samt moderbolagets ekonomichef.

Samtliga dessa har ett totalt villkorspaket som består av fast grundlön, rörlig lön, en avgiftsbaserad pensionsförmån och övriga förmåner (främst bilförmån). Det totala ersättningspaketet ska vara marknadsmässigt. Den rörliga lönen för ledande befattningshavare anställda i moderbolaget är relaterad till koncernens lönsamhet och tillväxt och för ledande befattningshavare anställda i dotterbolagen till dotterbolagets lönsamhet. Den rörliga ersättningen är alltid maximerad till högst 80 procent av grundlönen.

Ersättningsutskottet har utvärderat modellen för de rörliga ersättningarna och funnit att utfallen ligger i linje med koncernens strategi för värdeskapande samt att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig.

Styrelsen lade fram ett förslag som fanns med i kallelsen till beslut på årsstämman 2023. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag.

För närvarande finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Läs mer om: ersättning till ledande befattningshavare