Finansiella rapporter Q1

1 166

Nettoomsättningen var 1 166 Mkr (1 134).

161

Rörelseresultatet var 161 Mkr (159).


13,8%

Rörelsemarginalen 13,8 procent (14,0).

155

Resultatet efter finansnetto var 155 Mkr (155).


1,99

Vinsten per aktie var 1,99 kr (1,93).

1 151

Orderingången var 1 151 Mkr (1 283).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q1 18,value:1134}{title:Q2 18,value:1216}{title:Q3 18,value:1016}{title:Q4 18,value:1043}{title:Q1 19,value:1165}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q1 18,value:155}{title:Q2 18,value:183}{title:Q3 18,value:145}{title:Q4 18,value:126}{title:Q1 19,value:161}]

KONCERNEN I KORTHET

Orderingången under kvartalet minskade med 10 procent till 1 151 Mkr (1 283). Organiskt, det vill säga exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser, var nedgången 14 procent jämfört med fjolåret, då Habia tecknade en stor offshoreorder på 100 Mkr. Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 165 Mkr (1 134). Organiskt minskade dock nettoomsättningen med 1 procent. Utvecklingen var blandad för olika branscher och geografiska områden.

Industrikunderna växte på alla marknader exklusive Tyskland medan telekomsektorn och eftermarknaden för fordon utvecklades svagt.

Rörelseresultatet var 161 Mkr (159) och resultatet efter finansnetto 155 Mkr (155). Vinsten per aktie ökade till 1,99 kr (1,93).

Avkastningen på eget kapital uppgick till 22,4 procent (25,2) och det sysselsatta kapitalet förräntades med 22,7 procent (25,3).

Kassaflödet efter investeringar uppgick till –72,4 Mkr (–49,8). Årets kassaflöde har belastats med företagsförvärv på 48,3 Mkr (0).

Vid kvartalets utgång uppgick soliditeten till 50,8 procent (52,0) och nettoskultsättningsgraden till 23,8 procent (40,4). Utdelningen på 307 Mkr var beslutad men inte utbetald vid kvartalsslutet vilket påverkade det egna kapitalet men inte nettoskulden.

Antalet anställda under perioden ökade till 2 622 personer (2 579).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar samt tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Slovakien, USA, Mexiko, Singapore, Thailand och Kina. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Industri och Chassifjädrar.

Inom affärsområdet Industri har efterfrågan varit god på alla marknader förutom Tyskland. Inom affärsområdet Chassifjädrar har däremot efterfrågan varit lägre efter rekordåret 2018. Sammantaget var orderingången 654 Mkr (700), en minskning med 7 procent. Organiskt var minskningen 10 procent. Faktureringen var oförändrad på 690 Mkr men minskade organiskt med 3 procent. Rörelseresultatet nådde 126 Mkr (141).

Inom affärsområdet Industri var utvecklingen fortsatt svag på kunder inom den tyska fordonsindustrin. Övriga kundgrupper och geografier har en god och växande efterfrågan. Nettoomsättningen för Industri uppgick till 504 Mkr (478), vilket motsvarar en ökning på 5 procent.

Inom affärsområdet Chassifjädrar var efterfrågan lägre än under det starka fjolåret. Den svagare faktureringen är en kombination av minskad efterfrågan från slutkunder och neddragning av lager hos våra kunder. Nettoomsättningen minskade med 12 procent och nådde 186 Mkr (212). Minskningen var störst i Storbritannien och Ryssland.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar, offshore och övrig industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning över hela världen. Verksamheten drivs inom affärsområdena Telecom och Övrig Industri.

Inom affärsområdet Telecom var marknaden fortsatt svag. Affärsområdet Övrig Industri hade en god efterfrågesituation och särskilt volymer från verkstads- och försvarskunder ökade. Under kvartalet sjönk orderingången för Habia till 237 Mkr (367). Nettoomsättningen uppgick till 220 Mkr (228), en minskning med 3 procent. Organiskt minskade nettoomsättningen med 7 procent. Habias rörelseresultatet ökade under kvartalet till 16 Mkr (14).

Nettoomsättningen för Telecom uppgick till 52 Mkr (92). Inga stora infrastrukturprojekt rullas ut för närvarande och marknaden var fortsatt svag.

Övrig industri har en god utveckling. Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 168 Mkr (135). Uppgången var bred mot försvars- och verkstadsindustri. De offshoreordrar som tecknades under 2018 produceras nu och leveranstakten ökas successivt under året.

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Företaget säljer förnödenheter, komponenter och maskiner till nordiska industriföretag, och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Industriprodukter och Flödesteknik.

Försäljningsvolymerna ökade inom såväl affärsområdet Industriprodukter som affärsområdet Flödesteknik. Tillväxten omfattade de flesta kundgrupperna. Orderingången ökade med 20 procent till 260 Mkr (217). Nettoomsättningen var 256 Mkr (217), en ökning med 18 procent. Organiskt ökade nettoomsättningen med 11 procent. Rörelseresultatet var 24 Mkr (12).

Inom affärsområdet Industriprodukter utvecklades efterfrågan stabilt. Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 130 Mkr (118). Två förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis innebär ett tillskott om ca 70 Mkr i fakturering. Under kvartalet har 8 Mkr i nettoomsättning tillförts av dessa och organiskt växte Industriprodukter med 3 procent.

Flödesteknik utvecklas starkt. Nettoomsättningen ökade med 27 procent varav 19 procentenheter organiskt. Uppgången var bred men försäljningen ökade mest i Svenska Brandslangsfabriken.

Läs mer om Beijer Tech