Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Fortsatt tillväxt trots varierad efterfrågan i osäkert konjunkturläge

Koncernen

Efterfrågan i kvartalet fortsatte generellt att vara god, även om bilden var varierad i olika geografier och kundsegment. Verksamheterna i Norden var relativt sett starkare och bidrog med organisk tillväxt, medan efterfrågan i övriga Europa och Asien har påverkats mer av svagare konjunktur och specifika omvärldsfaktorer, såsom kriget i Ukraina. Inflationen har fortsatt driva kostnadsökningar, som kompenserats med motsvarande prisökningar, medan leverantörskedjorna har stabiliserats allt mer.

Dotterbolagen

Lesjöfors såg en blandad efterfrågan, med stor variation i olika geografier och kundsegment. Inom affärsområdet Chassifjädrar var volymerna betydligt lägre, delvis beroende på stoppad försäljning till Ryssland, men även lägre i övriga Europa. Inom Industrifjädrar var Norden den starkaste regionen. Även på den nordamerikanska marknaden, som har ökat i betydelse för Lesjöfors, var efterfrågan god. Både Asien och Centraleuropa har ett osäkrare konjunkturläge och efterfrågan var generellt svagare, men framför allt mer volatil mellan kundsegment och länder. De förvärvade bolagen Alcomex, Plymouth Spring och John Evans’ Sons bidrog alla med lönsam tillväxt.

För Beijer Tech som verkar på den nordiska marknaden, var efterfrågan stabil och speciellt stark i Norge. Detta bidrog till god organisk tillväxt och fortsatt positiv marginalutveckling. Även förvärven bidrog med ytterligare lönsam tillväxt.

Habia Cable, som har avyttrats i oktober, bidrog med ett sista bra kvartal i koncernen med god orderingång, omsättning och lönsamhet.

Strategi och förvärv

Förvärvet av amerikanska John Evans’ Sons med stark position inom fjädrar till exempelvis medicinteknik, tillträddes i början av kvartalet. Fokus initialt har varit att fokusera på affärsutveckling samtidigt som bolaget integreras i koncernen. Inom Lesjöforsgruppen kommer ytterligare möjligheter till tillväxt och synergier skapas.

I oktober förvärvade Lesjöfors även turkiska Telform, en framgångsrik tillverkare av industrifjädrar till en diversifierad kundbas på den inhemska och europeiska marknaden.

Genom förvärvet utökar Lesjöfors sin produktionsplattform och kapacitet för lågkostnadsproduktion.

I oktober slutfördes även avyttringen av Habia Cable till HEW-Kabel. Med detta har vi säkerställt fortsatt utrymme för värdeskapande investeringar och förvärv inom Lesjöfors och Beijer Tech. Detta stärker vårt strategiska fokus i ett mer osäkert omvärldsläge, då vi måste vara snabbfotade och kunna agera med både gas och broms samtidigt, när behov och möjligheter uppstår.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Q3 i sammandrag

2022 KV 3 2021 KV 3 Förändring % 2021 helår
Nettoomsättning, Mkr 1 482,6 1 132,8 30,9 4 596,3
Rörelseresultat, Mkr 200,2 151,8 31,9 711,7
Rörelsemarginal, % 13,5 13,4 15,5
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 200,2 197,1 1,6 757,0
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster, % 13,5 17,4 16,5
Resultat efter finansnetto, Mkr 186,5 143,8 29,7 686,5
Vinst per aktie, kr * 2,71 2,14 26,6 9,43
Orderingång, Mkr 1 377 1 132 22 4 750
Nettoskuld, Mkr 2 420,0 1 285,3 88,3 1 323,7
Nettoskuldsättningsgrad, % 74,3 48,0 46,0
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr * 150,3 271,0 –44,6 729,0

* inklusive verksamhet under avveckling

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr – inklusive verksamhet under avveckling

2022 KV 3 2021 KV 3 Förändring % 2021 helår
Lesjöfors 1 045,2 805,3 29,8 3 197,8
Habia Cable 242,9 198,5 22,4 808,6
Beijer Tech 435,8 330,7 31,8 1 382,2
Total koncernen 1 723,9 1 334,5 83,9 5 388,6

Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster, Mkr – inklusive verksamhet under avveckling

2022 KV 3 2021 KV 3 Förändring % 2021 helår
Lesjöfors 154,4 167,1 –7,6 652,5
Habia Cable 28,6 22,8 25,4 63,1
Beijer Tech 51,9 34,4 50,9 129,4
Moderbolag och koncerngemensamt –6,1 –4,5 35,6 –25,0
Totalt 228,8 219,8 104,3 820,0

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q4, för perioden januari–december, släpps den 15 februari 2023.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter