Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Varierad efterfrågan och förvärvsdriven tillväxt

Koncernen

Efterfrågan i kvartalet var varierad mellan olika geografier och kundsegment, och generellt något svagare än under årets tidigare kvartal. Norden var fortsatt relativt starkt med stabila volymer, medan efterfrågan i övriga Europa och Asien har försvagats, bland annat till följd av att kunder minskat sina lagernivåer. Inflationen har fortsatt att driva kostnadsökningar och ökade lagervärden. Fokus har därför legat på att kompensera med prisökningar och på att återanpassa lagernivåer i takt med att leverantörskedjorna stabiliserats. Under inledningen av det nya året har vi sett en återgång till en mer stabil efterfrågan.

Dotterbolagen

Lesjöfors såg en blandad efterfrågan, med stor variation mellan olika geografier och kundsegment. Inom affärsområdet Chassifjädrar, som har lågsäsong under fjärde kvartalet, var volymerna lägre än föregående år, främst beroende på stoppad försäljning till Ryssland. Inom Industrifjädrar var Norden den starkaste regionen, tillsammans med den nordamerikanska marknaden. I Asien och Centraleuropa var efterfrågan generellt svagare, och har varierat mer mellan kundsegment och länder. De förvärvade bolagen Alcomex, Plymouth Spring och John Evans’ Sons bidrog alla med lönsam tillväxt.

För Beijer Tech som verkar på den nordiska marknaden, var efterfrågan generellt stabil med en viss inbromsning i orderingången mot slutet av kvartalet. Prisökningar bidrog till organisk tillväxt och förvärven Swedish Microwave och Mountpac genererade ytterligare lönsam tillväxt.

Strategi och förvärv

I oktober förvärvade Lesjöfors turkiska Telform, som tillverkar industrifjädrar till en diversifierad inhemsk och europeisk kundbas. Förvärvet är strategiskt viktigt då Lesjöfors utökar sin produktionsplattform och kapacitet för lågkostnadsproduktion.

I januari 2023 genomfördes två ytterligare förvärv. Amatec som är en framgångsrik fjäderdistributör i Nederländerna, blev en del av Lesjöfors dotterbolag Alcomex. Beijer Tech förvärvade Botek, en nischad tillverkare av vågar och RFID-system till fordon för avfallshantering. Bolaget har hög teknikhöjd i egenutvecklade produkter och en stark position i Norden och är exponerade mot en intressant och växande internationell marknad.

Avyttringen av Habia Cable slutfördes i oktober. Med detta har vi stärkt koncernens strategiska fokus och säkerställt fortsatt utrymme för värdeskapande investeringar och förvärv inom Lesjöfors och Beijer Tech. Samtidigt har vi en beredskap att agera snabbt och anpassa oss i det osäkra omvärldsläget, där nya möjligheter kan uppstå.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Q4 i sammandrag

2022 KV 4 2021 KV 4 Förändring % 2022 helår 2021 helår
Nettoomsättning, Mkr 1 461,5 1 232,8 18,5 5 865,8 4 579,9
Rörelseresultat, Mkr 170,0 174,3 –2,5 772,9 711,7
Rörelsemarginal, % 11,6 14,1 13,2 15,5
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 170,0 174,3 –2,5 797,9 757,0
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster, % 11,6 14,1 13,6 16,5
Resultat efter finansnetto, Mkr 122,4 164,8 –25,8 703,8 680,8
Vinst per aktie, kr ** 7,29 2,11 245,5 15,92 9,43
Orderingång, Mkr 1 428 1 312 9 5 682 4 750
Nettoskuld, Mkr 1 833,3 1 323,7 38,5 1 833,3 1 323,7
Nettoskuldsättningsgrad, % * 44,6 46,0 44,6 46,0
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr ** 814,8 146,1 978,8 560,0

* jämförelseperioder ej omräknade relaterat till Verksamhet under avveckling
** inklusive verksamhet under avveckling

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,75 kr per aktie (3,50)

Kassaflödesanalyser i sammandrag, koncernen. Mkr

2022 KV 4 2021 KV 4 2022 helår 2021 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital och investeringar 199,0 157,0 1 036,9 843,0
Förändring av rörelsekapital ökning (–) minskning (+) –76,9 45,5 –601,4 –114,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 122,1 202,5 435,5 729,0
Investering i materiella och immateriella anläggningstillgångar 30,1 –56,4 –119,3 –169,0
Avyttrade bolag efter avdrag för likvida medel 662,6 662,6
Förvärvade bolag efter avdrag för likvida medel –97,9 –147,4 –1 284,6 –1 046,0
Kassaflöde efter investeringar 716,9 –1,3 –305,8 –486,0
Finansieringsverksamheten –403,2 –20,0 560,6 335,3
Förändring likvida medel 313,7 –21,3 254,8 –150,7
Varav kassaflöde från Avvecklad verksamhet 662,6 –18,0 600,0 –36,8
Likvida medel vid periodens ingång 440,0 491,1 480,5 616,1
Valutakursförändringar i likvida medel 0,7 10,7 19,1 15,1
Likvida medel vid periodens slut 754,4 480,5 754,4 480,5
Varav likvida medel från Avvecklad verksamhet 75,5 75,5
Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 1 002,7 899,1 1 002,7 899,1
Tillgänglig likviditet 1 757,1 1 379,6 1 757,1 1 379,6

Lesjöfors

2022 KV 4 2021 KV 4 Förändring % 2022 helår 2021 helår
Nettoomsättning 997,2 822,6 21,2 4 073,3 3 197,8
Nettoomsättning, Industri 840,0 635,5 32,2 3 258,7 2 305,3
Nettoomsättning, Chassifjädrar 157,2 187,3 –16,1 814,6 892,7
Rörelseresultat 139,4 135,1 3,2 615,7 607,2
Rörelsemarginal, % 14,0 16,4 15,1 19,0
Orderingång 1 019,0 880,0 15,8 4 022,0 3 317,0

Beijer Tech

2022 KV 4 2021 KV 4 Förändring % 2022 helår 2021 helår
Nettoomsättning 464,3 398,7 16,5 1 790,2 1 382,2
Nettoomsättning, Industriprodukter 301,6 232,8 29,6 1 135,5 827,2
Nettoomsättning, Flödesteknik 162,7 165,9 –1,9 654,6 555,0
Rörelseresultat 38,7 48,3 –19,9 186,0 129,4
Rörelsemarginal, % 8,3 12,1 10,4 9,4
Orderingång 409,0 432,0 –5,3 1 660,0 1 433,0

Habia Cable

2022 KV 4 2021 KV 4 Förändring % 2022 helår 2021 helår
Nettoomsättning 213,9 776,6 808,6
Rörelseresultat 15,0 106,1 63,1
Rörelsemarginal, % 7,0 13,7 7,8
Orderingång 251,0 833,0 920,0

Moderbolaget, Mkr

2022 KV 4 2021 KV 4 2022 helår 2021 helår
Administrationskostnader –11,5 –12,1 –46,1 –41,7
Övriga rörelseintäkter 3,5 4,6 17,2 18,2
Rörelseförlust –7,9 –7,6 –28,9 –23,5
Koncernbidrag 29,0 92,9 29,0 92,9
Intäkter från andelar i koncernföretag 579,9 280,0 579,9 280,0
Ränteintäkter och liknande intäkter 17,9 30,5 0,2
Räntekostnader och liknande kostnader –15,1 –1,0 –29,0 –3,5
Resultat efter finansnetto 603,8 364,3 581,5 346,1
Skatt på periodens resultat –2,7 –11,8 –2,7 –12,5
Redovisat resultat 601,1 352,5 578,8 333,6

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q1, för perioden januari–mars, släpps den 27 april.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter