Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Fortsatt stark efterfrågan och flera nya förvärv

Koncernen

Den starka efterfrågan fortsatte under andra kvartalet och under sommaren inom de flesta kundsegment och geografier. Den höga aktivitetsnivån inom industrin har gjort att leverentörskedjorna varit ansträngda, både avseende råmaterial och komponenter. I relation till förra årets pandemipåverkade kvartal var koncernens förbättring mycket stark, med avseende på orderingång, försäljning och rörelseresultat. Kassaflödet var fortsatt på en god nivå. Orderingång och försäljning ökade även mot årets första kvartal. Rörelseresultatet påverkades negativt av dataintrånget i Habia, som trots detta blev det näst högsta i koncernens historia.

Dotterbolagen

För Lesjöfors fortsatte orderingång och försäljning på föregående kvartals rekordnivåer. Efterfrågan på fordonseftermarknaden för affärsområdet Chassifjädrar var speciellt stark under andra kvartalet som dessutom normalt är högsäsong. Högt kapacitetsutnyttjande bidrog till hög rörelsemarginal.

Även Habia Cable upplevde stark efterfrågan under andra kvartalet med god orderingång. Verksamheten påverkades väsentligt av dataintrånget som bolaget utsattes för i början av april, som resulterade i produktionsbortfall och negativ produktmix. Tack vare en extraordinär insats från ledning och medarbetare, med fokus på att minimera kundpåverkan, så kunde systemen skyndsamt återstartas. Produktionen har sedan dess gått på högvarv för att möta efterfrågan och kompensera produktionsbortfallet. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.

I Beijer Techs marknader var efterfrågan stabilt hög inom såväl Flödesteknik som Industriprodukter. Inom teknikhandeln har ledtider och inköpspriser ökat inom många produktgrupper. Detta har bolagen lyckats parera genom prishöjningar och utan betydande påverkan på leveranser till kunder. Tidigt i kvartalet förvärvades två lönsamma bolag som bidrog till tillväxten.

Förvärv

Strategin att driva lönsam tillväxt via förvärv har hög priorietet för koncernen vilket glädjande resulterat i två förvärv under andra kvartalet och ytterligare två därefter. Beijer Tech förvärvade i april både Noxon inom Flödesteknik och Novosystems inom fastighetsautomation. I juli tecknades avtal om att förvärva Källströms Engineering Systems, ett välskött och lönsamt bolag inom fyllnadsutrustning. Samma månad genomförde Lesjöfors sitt hittills största förvärv, Alcomex-koncernen, en ledande europeisk tillverkare av dörr- och industrifjädrar och en intressant plattform för fortsatt lönsam tillväxt.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

1 336

Nettoomsättningen ökade till 1 336 Mkr (963).

197

Rörelseresultatet ökade till 197 Mkr (79).

14,7%

Rörelsemarginalen ökade till 14,7 procent (8,2).

186

Resultatet efter finansnetto ökade till 186 Mkr (75).

2,45

Vinst per aktie steg till 2,45 kr (0,98).

1 416

Orderingången ökade till 1 416 Mkr (880).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

Koncernen i korthet

Orderingången under kvartalet ökade med 61 procent till 1 416 Mkr (880). Ökningen utgjordes av 60 procent organisk tillväxt, 5 procent ökning från förvärv motverkat av 4 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 1 336 Mkr (963) jämfört med andra kvartalet föregående år som i stor utsträckning påverkades av nedstängningarna till följd av covid-19 pandemin. Ökningen utgjordes av 37 procent organisk tillväxt och 6 procent förvärv motverkat av 4 procent negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade till 197 Mkr (79) och resultatet efter finansnetto till 186 Mkr (75). I rörelseresultatet ingår förvärvskostnader i Beijer Tech om 3,5 Mkr och 1,5 Mkr i självrisk för förväntad försäkringsersättning för direkta merkostnader till följd av dataintrånget i Habia Cable. Vinst per aktie ökade till 2,45 kr (0,98). Vid andra kvartalets utgång uppgick soliditeten till 51,4 procent (52) och nettoskuldsättningsgraden till 26,7 procent (31,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 175 Mkr (304). Det är framförallt ökade kundfordringar till följd av den ökade försäljningen som har ökat rörelsekapitalet. Kassaflödet efter investeringar, exklusive företagsförvärv uppgick till 144 Mkr (258).

Under första halvåret steg orderingången med 33 procent till 2 746 Mkr (2 064). Ökningen utgjordes av 35 procent organisk tillväxt och 3 procent ökning från förvärv motverkat av 5 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 2 619 Mkr (2 179). Ökningen utgjordes av 21 procent organisk tillväxt, 4 procent förvärv motverkat av 5 procent negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade till 411 Mkr (226) och resultatet efter finansnetto till 395 Mkr (212). Vinsten per aktie steg till 5,18 kr (2,76).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 256 Mkr (362). Kassaflödet efter investeringar, exklusive företagsförvärv uppgick till 195 Mkr (264).

Antalet anställda under perioden ökade till 2 764 (2 614).

Soliditet

51,4%

Nettoskuldsättningsgrad

26,7%

Antal anställda

2 764

Dotterbolaget Lesjöfors

Under kvartalet steg orderingången till 815 Mkr (475), vilket motsvarar en ökning på 72 procent. Ökningen utgjordes av 78 procent organisk tillväxt motverkat av 6 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen uppgick till 792 Mkr (510) vilket motsvarar en ökning med 55 procent. Ökningen utgjordes av 61 procent organisk tillväxt motverkat av 6 procent negativa valutaeffekter. Rörelseresultatet under andra kvartalet ökade till 179 Mkr (63).

Nettoomsättningen för Industri uppgick till 542 Mkr (392) i kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 38 procent. Efterfrågan var fortsatt god på samtliga marknader och beläggningen i produktionen var hög för att möta efter-frågan.

Chassifjädrar som hade en normaliserad säsongseffekt jämfört med föregående års fördröjning hade en mer än fördubbling av nettoomsättningen som uppgick till 250 Mkr (118), tack vare stark efterfrågan och nya kunder. Chassifjädrar var det affärsområde inom Lesjöfors som drabbades hårdast av nedstängningar till följd av covid-19 pandemin under fjolåret.

Under första halvåret steg orderingången till 1 632 Mkr (1 148), en ökning med 42 procent. Ökningen utgjordes av 49 procent organisk tillväxt motverkat av 7 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen uppgick till 1 570 Mkr (1 236), en ökning med 27 procent. Ökningen utgjordes av 33 procent organisk tillväxt motverkat av 6 procent negativa valutaeffekter. Inom Industri ökade nettoomsättningen till 1 096 Mkr (931) och Chassifjädrar till 474 Mkr (305). Rörelseresultatet steg till 350 Mkr (186) under perioden.

Läs mer om Lesjöfors

Rörelseresultat, Mkr

179

Industri, nettoomsättning, Mkr

542

Chassifjädrar, nettoomsättning, Mkr

250

Dotterbolaget Habia Cable

Under kvartalet steg orderingången för Habia Cable med 30 procent till 242 Mkr (186). Organiskt, justerat för 3 procent negativa valutaeffekter var ökningen 33 procent. Nettoomsättningen minskade med 13 procent och uppgick till 193 Mkr (221). Minskningen utgjordes av 11 procent organisk minskning och 2 procent negativa valutaeffekter.

Habia Cables rörelseresultat uppgick till 0 Mkr (13). Habias verksamhet har påverkats betydligt av det dataintrång som skedde i april som resulterade i en period av produktionsavbrott. Främst påverkades produktionen av de mest sofistikerade produkterna, vilket resulterade i negativ produktmix i kvartalet. I rörelseresultatet ingår 1,5 Mkr i självrisk för förväntad ersättning från försäkringsbolag för direkta merkostnader relaterade till dataintrånget. Försäkringsärendet som även innefattar slutligt inkomstbortfall är inte avslutat.

Under första halvåret steg orderingången till 440 Mkr (425), vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Organiskt, justerat för 4 procent negativa valutaeffekter var ökningen 7 procent. Nettoomsättningen uppgick till 396 Mkr (449), en minskning med 12 procent. Minskningen utgjordes av 8 procent organisk minskning och 4 procent negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet uppgick till 25 Mkr (29), motsvarande en rörelsemarginal om 6,4 procent, oförändrat jämfört med föregående år.

Läs mer om Habia Cable

Nettoomsättning, Mkr

193

Rörelseresultat, Mkr

0

Dotterbolaget Beijer Tech

Under kvartalet ökade orderingången 64 procent, till 360 Mkr (219). Ökningen utgjordes av 43 procent organisk tillväxt och 22 procent förvärv, och en procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen uppgick till 352 Mkr (232), en ökning med 52 procent. Ökningen utgjordes av 28 procent organisk ökning och 24 procent förvärv. Rörelseresultatet uppgick till 24 Mkr (10). I rörelseresultatet ingår transaktionskostnader på 3,5 Mkr.

Nettoomsättningen för Industriprodukter uppgick till 209 Mkr (127), en ökning med 65 procent. Det är inom detta affärsområde som det under kvartalet förvärvade bolaget Novosystems redovisas. Bolaget ingår operativt i INU Gruppen.

Nettoomsättningen för Flödesteknik uppgick till 143 Mkr (105), en ökning med 36 procent. Det under kvartalet förvärvade bolaget Noxon ingår här.

Under första halvåret steg orderingången till 674 Mkr (491), en ökning med 37 procent. Ökningen utgjordes av 24 procent organisk tillväxt, 14 procent förvärv motverkat av 1 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen uppgick till 653 Mkr (494), en ökning med 32 procent. Ökningen utgjordes av 16 procent organisk tillväxt, 17 procent förvärv motverkat av 1 procent negativa valutaeffekter. Inom Industriprodukter ökade nettoomsättningen till 391 Mkr (277) och Flödesteknik till 262 Mkr (218). Rörelseresultatet steg till 47 Mkr (23) under perioden.

Läs mer om Beijer Tech

Nettoomsättning, Mkr

352

Nettoomsättning industriprodukter, Mkr

209

Nettoomsättning flödesteknik, Mkr

143

Företagsförvärv under Q2

Noxon. Den 1 april förvärvade Beijer Tech 100 procent av aktierna i Noxon AB. Bolaget tillhandahåller dekantercentrifuger, polymermaskiner, styrsystem och kompletterande service för vattenrening inom en mängd applikationer. Bolaget har 38 anställda ochomsätter cirka 70 Mkr.

Novosystems. Den 6 april förvärvade Beijer Techs dotterbolag BeijerInu AB (som Beijer Tech äger till 75 procent) 100 procent av aktierna i Novosystems AB, Novosystems Östergötland AB och Novosystems Småland AB. De är verksamma inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Bolagsgruppen har 18 anställda och omsätter cirka 50 Mkr.

Q2 i sammandrag

2021 KV 2 2020 KV 2 Förändring % 2020 helår
Nettoomsättning, Mkr 1 336,4 962,7 38,8 4 249,8
Rörelseresultat, Mkr 196,5 79,0 148,7 544,8
Rörelsemarginal, % 14,7 8,2 12,8
Resultat efter finansnetto, Mkr 186,5 75,4 147,3 515,2
Vinst per aktie, kr 2,45 0,98 44,00 6,58
Orderingång, Mkr 1 416,3 880,2 60,9 4 229,0
Nettoskuld, Mkr 699,0 765,4 –8,7 572,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 26,7 31,9 –16,3 22,9
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 143,8 258,1 –44,3 596,1

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2021 KV 2 2020 KV 2 Förändring % 2020 helår
Lesjöfors 792,0 510,4 55,2 2 448,7
Habia Cable 192,6 220,7 –12,7 804,0
Beijer Tech 351,8 231,6 51,9 997,1
Moderbolag och koncerngemensamt –0,2
Total koncernen 1 336,4 962,5 4 249,8

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2021 KV 2 2020 KV 2 Förändring % 2020 helår
Lesjöfors 178,5 62,9 183,8 441,2
Habia Cable –0,3 12,8 –102,3 53,7
Beijer Tech 23,9 10,1 136,6 69,7
Moderbolag och koncerngemensamt –5,6 –6,8 –19,9
Totalt 196,5 79,0 544,7

NÄSTA RAPPORT

Nästa delårsrapport för Q3 släpps den 27 oktober för perioden januari–september.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter