Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Blandad efterfrågan och förvärvsdriven tillväxt

Coronapandemin har haft begränsad påverkan på verksamheten. Däremot är påverkan framåt svårbedömd. Koncernen har därför stärkt beredskapen och ökat flexibiliteten. Bolagets finansiella ställning är i grunden stark.

Koncernen

Efterfrågan var under första kvartalet fortsatt blandad. Avmattningen i slutet av förra året präglade även första kvartalet. Tillväxten var förvärvsdriven och ytterligare två bolag förvärvades i början av året.

Under kvartalet har coronapandemin haft begränsad negativ påverkan på Beijer Almas verksamhet, intäkter och resultat, även om vår produktion i Kina låg nere under ett par veckor. Däremot är påverkan från covid-19 framåt i tiden svårbedömd. Eftersom spridningen av covid-19 utvecklats till en pandemi, finns det uppenbara risker för sämre marknadsförutsättningar och störningar i leveranskedjan. Därför har koncernen vidtagit åtgärder för att stärka sin beredskap och öka sin flexibilitet. Bolagets finansiella ställning är i grunden stark.

Under kvartalet ökade orderingång och nettoomsättning, men båda minskade organiskt. Marginalen var lägre än motsvarande period förra året.

Dotterbolagen

I Lesjöfors var efterfrågan stabil och tillväxten förvärvsdriven. Såväl orderingång som nettoomsättning steg, även om en tydlig nedgång i orderingången för Chassifjädrar noterades mot slutet av kvartalet.

Habias orderingång ökade något tack vare nya projektordrar och en stabil efterfrågan från industrikunder. Spridningen av covid-19 medförde att den kinesiska fabriken hölls stängd två veckor extra i samband med det kinesiska nyåret.

I Beijer Tech ökade den förvärvsdrivna orderingången inom Industriprodukter, medan orderingången minskade inom Flödesteknik.

Förvärv

Genom Lesjöfors förvärv av Metrol Springs Ltd, fortsätter vi bygga en ledande koncern inom fjädrar, tråd och banddetaljer. Metrol, med bas i Storbritannien, tillverkar olika typer av gasfjädrar och har en bred internationell kundbas. Beijer Tech har under kvartalet förvärvat PA Ventiler AB, som är ett välskött, lönsamt svenskt företag som säljer ventiler till framförallt pappers- och cellulosaindustrin.

Det är med glädje vi välkomnar en ny person till koncernledningen i augusti. Erika Ståhl har utsetts till ny CFO i Beijer Alma. Erika efterträder Jan Blomén som efter 33 år går i pension. Jag vill återigen passa på att tacka Jan för hans fina insatser i Bejier Alma.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

1 217

Nettoomsättningen ökade till 1 217 Mkr (1 166).

146

Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (161).

12,0%

Rörelsemarginalen var 12,0 procent (13,8).

137

Resultatet efter finansnetto uppgick till 137 Mkr (155).

1,78

Vinsten per aktie var 1,78 kr (1,99).

1 184

Orderingången ökade till 1 184 Mkr (1 143).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

Koncernen i korthet

Orderingången under kvartalet ökade med 4 procent till 1 184 Mkr (1 143). Organiskt, dvs exklusive företagsförvärv och valutakursrörelser, minskade orderingången med 7 procent. Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 1 217 Mkr (1 166). Organiskt minskade den med 5 procent. Till följd av förvärven ökade alla dotterbolagen både orderingång och nettoomsättning något.

Rörelseresultatet var 146 Mkr (161) och resultatet efter finansnetto 137 Mkr (155). Resultatet per aktie uppgick till 1,78 kr (1,99).

Under första kvartalet uppgick avkastningen på eget kapital till 17,8 procent (22,4) och avkastningen på sysselsatt kapital till 16,0 procent (22,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 Mkr (24). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –185 Mkr (–97). Vid kvartalets utgång uppgick soliditeten till 47,6 procent (50,8) och nettoskuldsättningsgraden till 38,1 procent (23,8). Aktieutdelningen om 2,50 kr per aktie, dvs totalt 151 Mkr, betalades ut till aktieägarna efter kvartalets slut den 1 april, och har därmed inte påverkat första kvartalets kassaflöde och nettoskuld.

Under kvartalet har moderbolaget utökat sina kreditfaciliteter med 300 Mkr.

Antalet anställda under perioden ökade till 2 702 personer (2 622), varav förvärvade bolag utgjorde cirka 200 anställda.

Soliditet

47,6%

Nettoskuldsättningsgrad

38,1%

Antal anställda

2 702

Dotterbolaget Lesjöfors

Efterfrågan under kvartalet var stabil med en tillväxt som var förvärvsdriven inom Industri. Orderingången steg med 3 procent till 673 Mkr (654). Nettoomsättningen var 726 Mkr (690) vilket motsvarar en ökning med 5 procent. Organiskt minskade dock omsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet under kvartalet var 123 Mkr (126).

Inom Industri var efterfrågan något lägre än föregående år, vilket lett till en organiskt minskad nettoomsättning i främst norra Europa, USA och Asien. I Kina var fabrikerna som följd av covid-19 stängda två veckor extra i anslutning till det kinesiska nyåret men volymerna återhämtade sig väl mot slutet av kvartalet. Nettoomsättningen ökade till följd av förvärv i Storbritannien och Nederländerna med 7 procent till 538 Mkr (504).

Chassifjädrar hade jämfört med i fjol en ökad orderingång på flertalet marknader, som dock mattades av betydligt mot slutet av första kvartalet. Denna negativa utveckling har fortsatt under andra kvartalets första veckor. Nettoomsättningen under första kvartalet var 187 Mkr (186).

Spridningen av covid-19 har inte haft någon väsentlig påverkan på Lesjöfors nettoomsättning eller resultat för kvartalet. Dock har negativa effekter observerats mot slutet av kvartalet och det är inte osannolikt att de fortsätter till exempel i samband med minskad efterfrågan på reservdelar till bilar såsom chassifjädrar liksom potentiellt längre produktionsstopp hos bolagets kunder inom fordons- och tillverkningsindustrin.

Läs mer om Lesjöfors

Orderingången ökade med

+3,0%

Nettoomsättning, Mkr

726

Industri, nettoomsättning, Mkr

538

Dotterbolaget Habia Cable

Under kvartalet ökade orderingången med 1 procent till 239 Mkr (237). Nettoomsättningen uppgick till 228 Mkr (220), där ökningen främst beror på högre volymer av avslutade offshoreprojekt under första kvartalet 2020.

Kinesiska myndigheters beslut för att förhindra spridning av covid-19 medförde att den kinesiska fabriken hölls stängd två veckor extra i samband med det kinesiska nyåret. Efter att fabriken hade öppnats ökade kapaciteten gradvis och kunde tillfullo möta successivt ökande efterfrågan. Det kan inte uteslutas att covid-19 kommer att få fortsatt negativa effekter under året allteftersom produktion och försäljning även i Europa påverkas.

Rörelseresultat uppgick oförändrat till 16 Mkr (16). Det längre produktionsstoppet i den kinesiska fabriken har belastat resultatet negativt, vilket dock kompenseras genom högre omsättning och besparingsåtgärder inom hela Habia Cable.

Läs mer om Habia Cable

Orderingång, Mkr

239

Nettomsättning, Mkr

228

Rörelseresultat, Mkr

16

Dotterbolaget Beijer Tech

Orderingången ökade inom Industriprodukter men minskade inom Flödesteknik. Tillväxten inom Industriprodukter är i huvudsak driven av förvärv. Nettoomsättningen var 263 Mkr (256). Organiskt minskade dock nettoomsättningen med 13 procent.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till 13 Mkr (24), där minskningen främst förklaras av mindre försäljning av brandslangar, gjuteriförnödenheter och produkter inom maskinsegmentet samt av produktionsstopp hos viktigare kunder inom Industriprodukter.

För Industriprodukter steg nettoomsättningen till 150 Mkr (130). Tillväxten var förvärvsdriven. En svagare efterfrågan upplevdes i Sverige och Finland. I Danmark och Norge var efterfrågan däremot fortsatt god, men särskilt inom offshoreindustrin minskade aktiviteten mot slutet av kvartalet.

För Flödesteknik minskade nettoomsättningen till 113 Mkr (125), delvis förklarat av starka jämförelsetal från samma period föregående år och en mindre andel egentillverkade produkter. En viss avmattning av efterfrågan kunde konstateras i handelsverksamheten men med en fortsatt god aktivitet i den breda kundbasen av mindre kunder.

Spridningen av covid-19 har under första kvartalet inte haft någon väsentlig påverkan på nettoomsättning eller resultat för Beijer Tech, men mot slutet av kvartalet observerades en tydlig avmattning inom vissa segment samt leveransproblem från leverantörer i södra Europa. Fortsatt negativa effekter senare under året kan inte uteslutas, till exempel i samband med potentiella längre produktionsstopp eller inställda underhållsarbeten hos bolagets kunder inom olika tillverkande industrier.

Läs mer om Beijer Tech

Nettomsättning, Mkr

263

Nettomsättning industriprodukter, Mkr

150

Nettomsättning flödesteknik, Mkr

113

Företagsförvärv under Q1 2020

  • Lesjöfors förvärvade i januari samtliga aktier i det brittiska företaget Metrol Springs Ltd. Metrol Springs är en tillverkare av verktygsgasfjädrar och specialtillverkade gasfjädrar samt har ett egenutvecklat sortiment av konventionella gasfjädrar. Metrol har ytterligare kompletterat sitt erbjudande med linjära ställdon och andra produkter. En betydande del av försäljningen sker via katalog och företagets webbsidor. Bolaget har en diversifierad kundbas i Storbritannien, Europa, USA och Asien, och betjänar kunder inom den allmänna industrin och fordonsindustrin. Bolagets omsättning uppgår till 7 MGBP med hög lönsamhet, varav cirka 40 procent består av export till mer än 20 länder. Bolaget är baserat i Northampton och fastigheten där tillverkningen ligger förvärvades också genom aktierna i Nitro Springs Manufacturing Ltd.
  • I februari förvärvade ett av bolagen inom Beijer Tech samtliga aktier i PA Ventiler AB, som är baserat i Lindome utanför Göteborg. PA Ventiler bedriver försäljning av ventiler till framförallt pappers- och cellulosaindustrin, kemisk och petrokemisk industri. Bolaget omsätter cirka 27 Mkr och har en god lönsamhet.

Läs mer om strategi och lönsamhet

Två förvärv

Q1 i sammandrag

2020 KV 1 2019 KV 1 Förändring % 2019 helår
Nettomsättning, Mkr 1 217,1 1 165,6 4,4 4 621,7
Rörelseresultat, Mkr 146,5 161,2 –9,1 582,6
Rörelsemarginal, % 12,0 13,8 12,6
Resultat efter finansnetto, Mkr 136,6 155,5 –12,2 557,4
Vinst per aktie, kr 1,78 1,99 –10,6 7,15
Orderingång, Mkr 1 184,1 1 142,9 3,6 4 459,6
Nettoskuld, Mkr 910,7 498,6 82,7 720,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 38,1 23,8 60,1 29,9
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr –11,7 –24,1 –51,5 385,4

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 1 2019 KV 1 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 725,8 690,0 5,2 2 563,5
Habia Cable 228,4 219,8 3,9 977,8
Beijer Tech 262,8 255,6 2,8 1 080,1
Moderbolag och koncerngemensamt 0,0 0,1 –100,0 0,3
Total koncernen 1 217,1 1 165,5 4 621,7

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 1 2019 KV 1 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 122,6 125,7 –2.4 441,3
Habia Cable 15,9 15,8 0,9 80,1
Beijer Tech 13,2 23,8 –44,5 81,4
Moderbolag och koncerngemensamt –5,3 –4,1 29,3 –20,2
Totalt 146,5 161,2 582,6

NÄSTA RAPPORT

Nästa delårsrapport, Q2, släpps den 21 augusti för perioden januari–juni.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium