Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Nedgång – ­men koncernen står stark inför framtiden

Koncernen

Som väntat påverkades andra kvartalet av covid-19 med omfattande nedstängningar av hela samhällen och en historisk nedgång i hela världsekonomin. För Beijer Alma var den huvudsakliga effekten en kraftig minskning av orderingång och försäljning inom ett flertal verksamheter. Resultatet belastas även av omstruktureringskostnader på 22 Mkr. Koncernen har framgångsrikt mött utvecklingen genom ett starkt och tydligt kassaflödesfokus och genom åtgärder för att minska våra kostnader, bland annat genom att tillämpa korttidsarbete i stora delar av produktionsverksamheten. Under hela våren kunde vi kontinuerligt leverera till våra kunder tack vare robusta leverantörskedjor och extraordinära insatser av våra medarbetare.

Dotterbolagen

För Lesjöfors resulterade den försvagade världsekonomin i en kraftigt minskad efterfrågan på chassifjädrar i början av kvartalet, då verkstäder i stora delar av Europa stängde ner. Allteftersom samhällen öppnades upp, ökade försäljningen mot kvartalets slut till föregående års nivå. Försäljningen av industrifjädrar minskade inte lika kraftigt, men har heller inte återhämtats lika snabbt. Speciellt minskade efterfrågan från kunder inom fordonsindustrin. Nya kunder har också tillkommit tack vare bolagets snabbrörliga och flexibla produktionsstruktur.

Försäljningsminskningen jämfört med motsvarande period inom Habia Cable var inte primärt relaterad till covid-19, utan beror främst på lägre volym inom offshoreprojekt. Under våren genomfördes omstruktureringar i fabrikerna i Sverige och Kina med uppsägning av viss personal för att säkerställa konkurrenskraften inför framtiden.

Inom Beijer Tech var utvecklingen blandad, med negativ försäljningsutveckling för vissa produkter och kundsegment. Nedstängningen i Norge till följd av covid-19-pandemin påverkade efterfrågan mer än i övriga nordiska länder.

Finansiell styrka och ytterligare förvärv

Utvecklingen av världsekonomin har präglats av mycket stor osäkerhet. Beijer Alma har handlingsberedskap och finansiell styrka för att hantera perioder med låg efterfrågan men är också väl förberett för att dra nytta av de möjligheter som finns när ekonomin vänder uppåt igen. Särskilt glädjande är att vi i början av juli avtalat om att förvärva INU-gruppen, ett framgångsrikt bolag inom fastighetsautomation. Beijer Tech fortsätter därmed sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och detta förvärv utgör en plattform för ett nytt tillväxtområde.

Slutligen vill jag välkomna vår nya CFO, Erika Ståhl, som tillträder måndagen 24 augusti.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

963

Nettoomsättningen uppgick till 963 Mkr (1 248).

79

Rörelseresultatet uppgick till 79 Mkr (163).

8,2%

Rörelsemarginalen var 8,2 procent (13,0).

75

Resultatet efter finansnetto uppgick till 75 Mkr (160).

0,98

Vinsten per aktie var 0,98 kr (2,04).

880

Orderingången uppgick till 880 Mkr (1 182).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

Koncernen i korthet

Orderingången under kvartalet minskade med 23 procent till 880 Mkr (1 143). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var minskningen 29 procent. Nettoomsättningen minskade med 23 procent till 963 Mkr (1 248). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var nedgången 27 procent.

Orderingång, omsättning och resultat har påverkats negativt av covid-19-pandemin. Försäljningen inom alla de tre dotterbolagen har minskat under kvartalet till följd av produktionsstopp och neddragningar hos ett flertal kunder, särskilt i fordonsindustrin och oljeindustrin. April och maj var försäljningsmässigt svaga medan en viss återhämtning kunde noteras under juni. Bolagen inom koncernen har vidtagit åtgärder för att begränsa de negativa resultateffekterna främst genom att tillämpa korttidsarbete på flera verksamhetsorter. Statliga stöd och avgiftslättnader har erhållits under andra kvartalet med 37 Mkr, varav 19 Mkr i Sverige. De redovisas som kostnadsminskning under kvartalet. Inga för koncernen väsentliga nedskrivningsbehov eller kundförluster som följd av pandemin har konstaterats under kvartalet.

Rörelseresultatet var 79 Mkr (163) och resultatet efter finansnetto 75 Mkr (160). Resultatet har belastats med engångskostnader för uppsägningar av personal inom Habia Cable med 16 Mkr och nedskrivning av anläggningstillgångar inom Beijer Tech med 6 Mkr. Vinsten per aktie uppgick till 0,98 kr (2,04). Under kvartalet uppgick avkastningen på eget kapital till 9,9 procent (23,2) och på sysselsatt kapital till 8,7 procent (21,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 304 Mkr (148) till följd av minskat rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –60 Mkr (–73). Vid kvartalets utgång uppgick soliditeten till 52,3 procent (48,0) och nettoskuldsättningsgraden till 31,9 procent (44,6). Moderbolagets kreditfaciliteter som utökats med 300 Mkr under första kvartalet utökades under andra kvartalet med ytterligare 300 Mkr genom en ny revolverande kreditfacilitet. För den revolverande kreditfaciliteten gäller finansiella villkor avseende nyckeltal med första mättidpunkt vid utgången av räkenskapsåret 2021. De nya kreditfaciliteterna har inte utnyttjats.

Under halvåret minskade orderingången med 11 procent till 2 064 Mkr (2 307). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var minskningen 18 procent. Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 2 180 Mkr (2 414). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var nedgången 16 procent. Rörelseresultatet uppgick till 226 Mkr (324) och resultatet efter finansnetto till 212 Mkr (315). Vinsten per aktie uppgick till 2,76 kr (4,03).

Antalet anställda under perioden uppgick till 2 614 personer (2 767).

Soliditet

52,0%

Nettoskuldsättningsgrad

31,0%

Antal anställda

2 614

Dotterbolaget Lesjöfors

Under kvartalet minskade orderingången med 26 procent till 475 Mkr (645). Nettoomsättningen minskade med 25 procent till 510 Mkr (679). Organiskt minskade omsättningen med 28 procent. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 63 Mkr (118).

Båda affärsområdena har påverkats negativt av effekter från covid-19-pandemin. Effekterna inom Chassifjädrar var större och kom tidigare jämfört med Industri men återhämtades också snabbare mot slutet av kvartalet.

Nettoomsättningen för Industri uppgick till 392 Mkr (491). Nedgången är främst hänförlig till produktionsneddragningar hos kunder inom fordonsindustrin. Lesjöfors har tillämpat korttidsarbete på många produktionsanläggningar.

Nettoomsättningen inom Chassifjädrar uppgick till 118 Mkr (187). Kunderna är främst bilverkstäder och butikskedjor som säljer bilreservdelar. Försäljningen under andra kvartalet är normalt sett säsongsmässigt stark då fjädrar oftare byts efter perioden med vinterväglag. I år minskade emellertid många kunder inköpen kraftigt från slutet av första kvartalet då bilverkstäder och bilprovningar stängdes i stora delar av Europa. Mot slutet av kvartalet ökade orderingången igen. Lesjöfors har goda lagernivåer och kan tillgodose en eventuell ökad efterfrågan framöver. Under kvartalet har utvecklingen av kundfordringar bevakats noga, och inga nämnvärda kundförluster har konstaterats.

Under första halvåret minskade orderingången med 12 procent till 1 148 Mkr (1 299). Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 1 236 Mkr (1 369). Inom Industri minskade nettoomsättningen till 931 Mkr (995) och inom Chassifjädrar till 305 Mkr (373). Rörelseresultatet uppgick till 186 Mkr (243).

Läs mer om Lesjöfors

Rörelseresultat, Mkr

63

Industri, nettoomsättning, Mkr

392

Chassifjädrar, nettoomsättning, Mkr

118

Dotterbolaget Habia Cable

Under kvartalet minskade orderingången med 14 procent till 186 Mkr (215). Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 221 Mkr (283). Valutaeffekter påverkade orderingång och omsättning positivt med 2 procent. Rörelseresultatet har belastats med engångskostnader på 16 Mkr och uppgick till 13 Mkr (32).

Covid-19 har haft en begränsad påverkan på försäljningen till flertalet kundsegment. Omsättningsminskningen jämfört med andra kvartalet föregående år är hänförlig till lägre volym inom offshoreprojekt. Under kvartalet togs beslut om en omstrukturering av verksamheten som innebär uppsägning av närmare 70 anställda i Sverige och Kina, relaterat till överkapacitet för tillverkning av vissa kabeltyper. Kostnaden beräknas uppgå till 16 Mkr och har i sin helhet belastat resultatet under andra kvartalet.

Under första halvåret minskade orderingången med 6 procent till 425 Mkr (452). Nettoomsättningen minskade med 11 procent till 449 Mkr (502). Rörelseresultatet uppgick till 29 Mkr (47).

Läs mer om Habia Cable

Nettoomsättning, Mkr

221

Rörelseresultat, Mkr

13

Dotterbolaget Beijer Tech

Under kvartalet minskade orderingången med 32 procent till 219 Mkr (321). Nettoomsättningen minskade med 19 procent till 232 Mkr (287). Organiskt minskade omsättningen med 26 procent. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 10 Mkr (23), belastat med engångskostnader på 6 Mkr.

Covid-19-pandemin har haft negativa effekter i form av minskad efterfrågan från kunder inom vissa branscher och svårighet att bedriva försäljningsarbete med vanliga kundbesök. Korttidsarbete har tillämpats under kvartalet av flera bolag. De leveransproblem från leverantörer i södra Europa som noterades under första kvartalet är lösta.

Inom affärsområdet Industriprodukter sjönk nettoomsättningen till 127 Mkr (155). Omsättningsminskningen är hänförlig till verksamheterna i Sverige, Danmark och Norge med kunder bland annat inom fordons- och oljeindustrin. Verksamheterna i Finland fortsätter dock att utvecklas väl. Efter nedskrivningsprövning har viss teknisk utrustning i ett av de svenska bolagen skrivits ned med 6 Mkr, vilket påverkar kvartalets resultat negativt.

Inom affärsområdet Flödesteknik sjönk nettoomsättningen till 105 Mkr (132). Genomförda förvärv har inte kunnat kompensera minskade försäljningsintäkter från bland annat brandslangar och produkter till fordonsindustrin.

Under första halvåret minskade orderingången med 12 procent till 491 Mkr (556). Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 494 Mkr (543). Rörelseresultatet uppgick till 23 Mkr (47).

Läs mer om Beijer Tech

Nettomsättning, Mkr

232

Nettomsättning industriprodukter, Mkr

127

Nettomsättning flödesteknik, Mkr

105

Företagsförvärv under Q2 2020

Inga företagsförvärv gjordes under kvartalet.

Q2 i sammandrag

2020 KV 2 2019 KV 2 Förändring % 2019 helår
Nettomsättning, Mkr 962,7 1 248,1 –22,9 4 621,7
Rörelseresultat, Mkr 79 162,7 –51,4 582,6
Rörelsemarginal, % 8,2 13,0 12,6
Resultat efter finansnetto, Mkr 75,4 159,8 –52,8 557,4
Vinst per aktie, kr 0,98 2,04 –51,8 7,15
Orderingång, Mkr 880,2 1 181,5 –25,5 4 459,6
Nettoskuld, Mkr 765,4 986,9 –22,4 720,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 31,9 44,6 –28,5 29,9
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 244,1 74,2 229,0 385,4

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 2 2019 KV 2 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 510,4 678,5 –24,8 2 563,5
Habia Cable 220,7 282,6 –21,9 977,8
Beijer Tech 231,6 287,2 –19,4 1 080,1
Moderbolag och koncerngemensamt 0,0 –0,2 –100,0 0,3
Total koncernen 962,7 1 248,1 4 621,7

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 2 2019 KV 2 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 62,9 117,7 –46,6 441,3
Habia Cable 12,8 31,5 –59,4 80,1
Beijer Tech 10,1 22,8 –55,7 81,4
Moderbolag och koncerngemensamt –6,8 –9,3 –26,9 –20,2
Totalt 79,0 162,7 582,6

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q3, släpps den 28 oktober för perioden januari–september.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium