Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Starkt avslut trots fortsatt osäkerhet i omvärlden

Koncernen

Fjärde kvartalet präglades av en god efterfrågan i flera kundsegment inom industrin och en tydlig återhämtning. Den andra vågen av covid-19 pandemin har inte fått samma effekter som under våren för våra kunder. För Beijer Alma förbättrades orderingång och försäljning och var tillbaka på föregående års nivåer. Tack vare en lägre kostnadsbas och en gynnsam mix blev den underliggande rörelsemarginalen högre än i fjol. Kassaflödet var starkt. Beredskapen för förändringar är fortsatt hög, då osäkerheten kring pandemins konsekvenser kvarstår.

Dotterbolagen

I Lesjöfors var orderingången högre än föregående år och produktionen har till fullo återställts för att möta den ökade efterfrågan. Senaste årens förvärv i Holland och Storbritannien bidrar till den lönsamma tillväxten. För chassifjädrar har efterfrågan normaliserats och fjärde kvartalet är lågsäsong.

Habia Cable upplevde en fortsatt svagare efterfrågan under kvartalet inom industri och telecom, vilket inte kunde kompenseras av projektleveranser inom offshore, kärnkraft och försvar. En lägre kostnadsnivå bidrog till en positiv resultatutveckling. Samtidigt fortsätter satsningen på nya unika tekniska lösningar och produkter, med tillämpningar inom till exempel hållbara transporter.

För Beijer Tech, som verkar i Norden, ökade efterfrågan starkt under kvartalet vilket gav avtryck i orderingången såväl organiskt som hos förvärvade bolag. Förbättringen var tydligast i Sverige samtidigt som Finland och Danmark visade på stabilitet. Norge fortsätter vara den marknad med långsammast återhämtning.

Strategi och hållbarhet

Beijer Almas ambition är att fortsätta driva lönsam tillväxt också via förvärv, både inom närliggande och nya områden. Efter en period av osäkerhet investerar koncernen för organisk lönsam och hållbar tillväxt i våra dotterbolag. Under kvartalet driftsattes två solcellsanläggningar på fabrikstak, där elektriciteten kan användas direkt i produktionen.

Med en stark avslutning av året, kan vi konstatera att det har varit ett mycket utmanande och speciellt år. Sviterna från vårens inbromsning syns tydligt i koncernens utveckling. Det har även varit ett år med färre personliga möten, vilket vi hoppas ska vara möjligt att ha igen under 2021!

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

1 079

Nettoomsättningen ökade till 1 079 Mkr (1 061).

188

Rörelseresultatet ökade till 188 Mkr (123).

17,4%

Rörelsemarginalen ökade till 17,4 procent (11,7).

181

Resultatet efter finansnetto uppgick till 181 Mkr (119).

3,0

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kr per aktie (2,50).

1 133

Orderingången ökade till 1 133 Mkr (1 073).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

Koncernen i korthet

Orderingången under kvartalet ökade med 6 procent till 1 133 Mkr (1 073). Organiskt, det vill säga rensat för företagsförvärv och ändrade valutakurser, ökade orderingången 1 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 079 Mkr (1 061). Organiskt var ökningen 1 procent.

Under det fjärde kvartalet var påverkan på orderingång, omsättning och resultat av effekterna från covid-19 pandemin mindre än under tidigare kvartal. Den andra vågen har inte resulterat i att kunder har infört produktionsneddragningar i samma utsträckning som under våren. Användandet av korttidsarbete för vissa kategorier av personal på flera verksamhetsorter har minskats eller upphört på många ställen. Statliga stöd och avgiftslättnader på 13 Mkr har erhållits under kvartalet, varav 3 Mkr i Sverige och 5 Mkr i helårsbidrag från de amerikanska myndigheterna. Samtliga statliga stöd redovisas som minskade kostnader. Rörelseresultatet innehåller även övriga intäkter på 19 Mkr i huvudsak hänförligt till omvärdering av skuldförda tilläggsköpeskillingar som reducerats till följd av påverkan från effekterna av covid-19 pandemin på förvärvade bolags resultat.

Rörelseresultatet var 188 Mkr (123) och resultatet efter finansnetto 181 Mkr (119), vilket motsvarade en vinst per aktie på 2,22 kr (1,54). Vid fjärde kvartalets utgång uppgick soliditeten till 53,4 procent (53) och nettoskuldsättningsgraden till 22,9 procent (29,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 228 Mkr (210). Kassaflödet efter investeringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 256 Mkr (201).

Under året minskade orderingången med 6 procent till 4 229 Mkr (4 494). Organiskt var minskningen 10 procent. Nettoomsättningen har minskat med 8 procent till 4 250 Mkr (4 622). Organiskt var minskningen 12 procent.

Statliga stöd och avgiftslättnader uppgick till 65 Mkr, varav 25 Mkr i Sverige.

Rörelseresultatet var 545 Mkr (583) och resultatet efter finansnetto 515 Mkr (557), vilket motsvarade en vinst per aktie på 6,59 kr (7,15). Under andra kvartalet belastades resultatet med engångskostnader och nedskrivning av en anläggningstillgång om totalt 22 Mkr. Fjärde kvartalet inkluderar övriga intäkter om 18,7 Mkr huvudsakligen hänfört till omvärdering tilläggsköpeskillingar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 725 Mkr (588). Kassaflödet efter investeringar men exklusive företagsförvärv uppgick till 596 Mkr (386).

Antalet anställda minskade till 2 585 personer (2 708).

Soliditet

53,4%

Nettoskuldsättningsgrad

22,9%

Antal anställda

2 585

Dotterbolaget Lesjöfors

Under kvartalet steg orderingången till 680 Mkr (625), vilket motsvarar en organisk ökning på 4 procent. Nettoomsättningen uppgick till 624 Mkr (591) vilket motsvarar en ökning på 6 procent. Organisk var ökningen 8 procent. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet ökade till 149 Mkr (106). I rörelseresultatet ingår en helårseffekt av statligt stöd i USA om 5 Mkr och en positiv effekten av omvärderad tilläggsköpeskilling om 13 Mkr.

Inom Industri såg vi fjärde kvartalet en återgång till mer normal verksamhet, trots vissa kvarvarande restriktioner till följd av covid-19 pandemin. Nettoomsättningen för Industri uppgick till 493 Mkr (464), vilket motsvarar en uppgång på 6 procent.

Chassifjädrar såg en avmattning av den försenade högsäsongen från föregående kvartal. Verksamheten är säsongsberoende och under fjärde kvartalet är det lågsäsong. Nettoomsättningen uppgick till 132 Mkr (127), vilket motsvarar en ökning med 4 procent.

Under året var orderingången 2 476 Mkr (2 535), en organisk minskning med 7 procent. Nettoomsättningen uppgick till 2 449 Mkr (2 564) vilket motsvarar en minskning organiskt med 9 procent. Inom Industri minskade nettoomsättningen till 1 840 Mkr (1 923) och Chassifjädrar till 609 Mkr (641). Rörelseresultatet uppgick till 441 Mkr (441).

Läs mer om Lesjöfors

Rörelseresultat, Mkr

149

Industri, nettoomsättning, Mkr

493

Chassifjädrar, nettoomsättning, Mkr

132

Dotterbolaget Habia Cable

Under kvartalet minskade orderingången för Habia Cable med 20 procent till 155 Mkr (193). Nettoomsättningen uppgick till 177 Mkr (198), vilket motsvarar en minskning med 11 procent. Rensat för ändrade valutakurser var minskningen 8 procent. Habias rörelseresultat uppgick till 14 Mkr (6). Under kvartalet slutfakturerades ett antal projekt som hade en positiv marginaleffekt.

Trenden med minskad efterfrågan på projekt inom framförallt offshore fortsatte och även telekom och övrig industri har påverkats av minskad efterfrågan. De kostnadssänkande aktiviteter som beslutades under andra kvartalet var helt implementerade under fjärde kvartalet.

Under året var orderingången 731 Mkr (882), vilket motsvarar en minskning med 16 procent rensat för ändrade valutakurser. Nettoomsättningen minskade organiskt med 17 procent till 804 Mkr (978). Habias rörelseresultat belastades under andra kvartalet av engångskostnader på 16 Mkr och rörelseresultatet uppgick under året till 54 Mkr (80).

Läs mer om Habia Cable

Nettoomsättning, Mkr

177

Rörelseresultat, Mkr

14

Dotterbolaget Beijer Tech

Under kvartalet ökade orderingången till 298 Mkr (255), vilket motsvarar en organisk ökning med 6 procent. Nettoomsättningen ökade till 278 Mkr (272), motsvarande en organisk minskning med 8 procent. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 30 Mkr (20). I rörelseresultatet ingår den positiva effekten av övriga intäkter, främst omvärdering av tillägsköpeskillingar om 6 Mkr.

Nettoomsättningen för Industriprodukter ökade till 159 Mkr (154) och för Flödesteknik till 118 Mkr (118). Den negativa påverkan av effekter från covid-19 minskade. Industriprodukter hade en fortsatt underliggande negativ utveckling medan Flödesteknik fortsatte att återhämtas.

Under året har orderingången uppgått till 1 023 Mkr (1 042) och nettoomsättningen varit 997 Mkr (1 080). Den organiska minskningen var 14 respektive 16 procent. Nettoomsättningen för Industriprodukter var 563 Mkr (599) och för Flödesteknik 434 Mkr (482). Rörelseresultatet uppgick till 70 Mkr (81). Rörelseresultatet under andra kvartalet belastades med 6 Mkr för nedskrivning av viss teknisk utrustning och under fjärde kvartalet ingår övriga intäkter med 6 Mkr i rörelseresultatet.

Läs mer om Beijer Tech

Nettoomsättning, Mkr

278

Nettoomsättning industriprodukter, Mkr

159

Nettoomsättning flödesteknik, Mkr

118

Företagsförvärv under 2020

Lesjöfors förvärvade, under första kvartalet, samtliga aktier i det brittiska företaget Metrol Springs Ltd. Beijer Tech förvärvade under första kvartalet samtliga aktier i svenska PA Ventiler AB. Under tredje kvartalet förvärvade Beijer Tech svenska INUInvest AB, med verksamheten i INUstyr AB med systerbolag. Förvärvet sker genom ett nybildat bolag, BeijerInu AB, där Beijer Tech har förvärvat 75 procent av aktierna.

Q4 i sammandrag

2020 KV 4 2019 KV 4 Förändring % 2019 helår
Nettoomsättning, Mkr 1 079,1 1 060,9 1,7 4 249,8
Rörelseresultat, Mkr 187,7 123,4 52,1 544,8
Rörelsemarginal, % 17,4 11,7 12,8
Resultat efter finansnetto, Mkr 180,5 118,5 52,3 515,2
Vinst per aktie, kr 2,22 1,54 44,00 6,59
Orderingång, Mkr 1 133,3 1 073,2 5,6 4 229,1
Nettoskuld, Mkr 572,6 720,9 –20,6 572,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 22,9 29,9 –23,4 22,9
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 256,4 200,6 27,8 596,1

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 4 2019 KV 4 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 624,1 590,5 5,7 2 448,7
Habia Cable 177,4 198,3 –10,5 804,0
Beijer Tech 277,7 272,0 2,1 997,1
Moderbolag och koncerngemensamt –0,1 0,1
Total koncernen 1 079,1 1 060,9 4 249,8

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 4 2019 KV 4 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 148,6 105,8 40,5 441,2
Habia Cable 13,8 6,1 126,2 53,7
Beijer Tech 30,3 15,0 102,0 69,7
Moderbolag och koncerngemensamt –5,0 –3,5 –19,8
Totalt 187,7 123,4 544,8

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q1, släpps den 26 april för perioden januari–mars.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium