Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Q4: VD-kommentar

Starkt kassa­flö­de och god or­ga­nisk till­växt men mar­gi­nal­press inom in­du­stri­se­gmen­ten.

Koncernen

Tillväxten i kvartalet var i huvudsak organisk trots en blandad efterfrågebild inom koncernens diversifierade kundbas. Volymerna inom de breda industrisegmenten var stabila och flera andra kundsegment, såsom fordonseftermarknad, medicinteknik och andra nischer visade god tillväxt. Marginalpress har adresserats med åtgärder i berörda verksamheter, vilket belastade kvartalets resultat. Kassaflödet fortsatte vara starkt relaterat till både god intjäning och vårt fokus på att stegvis minska våra lagernivåer. Kvartalets sista månad var noterbart svagare, men under inledningen av det nya året har vi sett en återgång till en mer normal efterfrågan.

Dotterbolagen

Lesjöfors såg en blandad efterfrågan, med betydande variation mellan olika kundsegment, men både nettoomsättning och orderingång växte organiskt. Affärsområdet Chassifjädrar som har lågsäsong under det fjärde kvartalet, uppvisade god tillväxt i de flesta europeiska länder. Inom Industrifjädrar minskade efterfrågan något i Norden, USA och Asien. Bilden var varierad mellan olika kundsegment och exempelvis inom medicinteknik var efterfrågan god, medan efterfrågan var svagare för dörrfjädrar som har slutkunder inom byggindustrin. Storbritannien växte lönsamt, medan flera verksamheter i Centraleuropa fortsatt upplevde marginalpress. Ett antal åtgärder har vidtagits såsom besparingar och lokala omstruktureringar för att långsiktigt säkerställa lönsamhet och tillväxt.

För Beijer Tech var efterfrågan stabil inom de bägge affärsområdena. Orderingången ökade organiskt, främst tack vare nya projekt, medan volymerna inom industrihandeln var svagt avtagande. I flera av nischbolagen, som drivs av andra trender än aktivitetsnivån inom tillverkningsindustrin, var efterfrågan god. Inte minst hos årets förvärv Botek och Finn Lamex som bidrar till lönsam tillväxt och haft en mycket bra start i vår koncern.

Strategi och förvärv

Omvärlden fortsätter att präglas av osäkerhet kring efterfrågan, inflation och räntor. Givet detta gör vi kontinuerligt avvägningar mellan tillväxtinitiativ och besparingar. I kvartalet avyttrades ett Lesjöforsbolag i Tyskland där vi inte såg möjlighet till långsiktig lönsam tillväxt. Vår diversifierade globala kundbas ger koncernen robusthet. Förvärvsmässigt fortsätter vi att utvärdera bra bolag som kan stärka koncernen med framtida lönsam tillväxt.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q1, för perioden januari–mars, släpps den 26 april.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter