Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Q1: VD-kommentar

Stark utveckling för chassifjädrar och flera industriella nischer.

Koncernen

Tillväxten i kvartalet var såväl förvärvsdriven som organisk. Efterfrågan var som helhet stabil, men blandad inom koncernens diversifierade kundbas. Vissa kundsegment, såsom fordonseftermarknad, medicinteknik och andra nischer, visade god tillväxt, medan efterfrågan var svagare inom de breda industrisegmenten som uppvisade något avtagande volymer.

Dotterbolagen

Lesjöfors såg en blandad efterfrågan mellan kundsegment och geografier. Både nettoomsättning och orderingång växte organiskt. Affärsområdet Chassifjädrar uppvisade god tillväxt på alla betydande marknader, tack vare stark slutkundsefterfrågan, normaliserade lagernivåer och hög servicegrad. Inom Industrifjädrar bidrog Norden, Storbritannien, USA och Asien med viss tillväxt. I Centraleuropa var dock efterfrågan svagare relaterat till generell industri- och byggkonjunktur. Rörelsemarginalen stärktes sekventiellt mot tidigare kvartal tack vare vidtagna åtgärder, samt mixeffekter i olika kundsegment.

För Beijer Tech var efterfrågan generellt sett stabil, men skiljde sig mellan affärsområdena. I denna rapport presenterar vi för första gången det nya affärsområdet Nischteknologier som visade på hög tillväxt, tack vare förvärv och organisk tillväxt i branscher som drivs av andra trender än industriefterfrågan. Flödesteknik och Industriprodukter mötte en generellt svagare efterfrågan. Den norska marknaden bidrog med tillväxt, medan efterfrågan på den finska marknaden var lägre, då den påverkades av strejker.

Förvärv

Under kvartalet förvärvade Beijer Tech bolaget AVS Power Oy som är en ledande finsk teknikgrossist och tillverkare av pneumatik, industriventiler och kompressorer. Bolaget och produktutbudet passar väl in i affärsområde Flödesteknik där vi sedan tidigare har liknande verksamheter i Sverige.

Under kvartalet har aktiviteten generellt sett varit hög på förvärvsmarknaden och vi för diskussioner med ett flertal bolag som kan stärka koncernen med framtida lönsam tillväxt. Samtidigt fortsätter omvärlden präglas av osäkerhet och höga räntor, vilket medför avvägningar mellan tillväxtinitiativ och besparingar.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q2, för perioden januari–juni, släpps den 19 juli.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter