Global Compact

– FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande.

Ett aktivt stöd. Via Global Compact stödjer koncernen tio internationellt erkända principer inom fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Det löpande arbetet med Global Compact presenteras här.

Global Compact Status Läs mer i pdf
Mänskliga rättigheter 1. Företagen ska stödja och respektera internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. Information och utbildning om Beijer Almas uppförandekod har genomförts vid flertalet enheter. Koncernen har en gemensam utbildning i anti-korruption/affärsetik, som drygt 950 medarbetare deltog i 2021. Några fall av kränkning av mänskliga rättigheter har inte rapporterats. 6
21–22
24–25
30–31
2. Företagen ska försäkra sig om att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetet med att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete pågår kontinuerligt via enkäter och revisioner. Under 2021 gjordes 360 leverantörsutvärderingar via enkäter och 17 genom revisioner. Några fall med kränkningar av mänskliga rättigheter har inte rapporterats. 24
26
30–31
Arbetsvillkor 3. Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. Uppförandekoden anger föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar som en grundprincip. Fackföreningar finns i de länder där det är tillämpligt/praxis. Saknas fackförening genomförs andra typer av förhandlingar mellan bolaget och medarbetarna. 24–26
30–31
4. Företagen ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete. Alla former av tvångsarbete är förbjudet hos Beijer Alma och koncernens leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under 2021. 24–26
30–31
5. Företagen ska verka för avskaffande av allt barnarbete. Barnarbete är förbjudet hos Bejer Alma och koncernens leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under året. 24–26
30–31
6. Företagen ska verka för avskaffande av all diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Uppförandekoden är mycket tydlig avseende diskriminering och jämställdhet. Några fall av diskriminering har inte rapporterats. Jämställdhetsplaner finns vid arton av enheterna. 24–26
30–31
Miljö 7. Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett systematiskt verktyg i arbetet med att identifiera och förebygga risker. För närvarande är drygt 80 procent av enheterna certifierade och ytterligare certifieringar planeras. Vidare arbetar vi förebyggande, bland annat genom installation av reningsutrustning, utfasning av farliga kemiska ämnen samt riskanalyser. 21–22
24–25
27
8. Företagen ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. Det övergripande miljöansvaret ligger hos koncernledningen och ansvaret för det dagliga arbetet är delegerat till koncernbolagens ledningar. Prestanda rapporteras regelbundet till Beijer Almas styrelse och kommuniceras externt via hållbarhetsrapporten och redovisningen till CDP. 6
24–25
9. Företagen ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Inom koncernen finns flera goda exempel på utveckling av komponenter/produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan. Flera enheter tillverkar komponenter som bidrar till lägre miljöbelastning, exempelvis genom att ersätta produkter med större miljöpåverkan. 6
12–20
24–25
Korruption 10. Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Beijer Almas uppförandekod ger tydlig vägledning kring förebyggande av korruption. Sedan 2019 finns det en koncerngemensam utbildning om anti-korruption/affärsetik. Samtliga koncernbolag genomför en årlig självutvärdering av hur arbetet mot korruption bedrivs. Utvärderingen är baserad på vägledande dokument från Global Compact. Några överträdelser har inte rapporterats eller upptäckts under året. 6
24–26
30–31

Global Compact Status Läs mer i pdf
Mänskliga rättigheter 1. Företagen ska stödja och respektera internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. Information och utbildning om Beijer Almas uppförandekod har genomförts vid flertalet enheter. Koncernen har en gemensam utbildning i anti-korruption/affärsetik, som nära 800 medarbetare deltog i 2020. Några fall av kränkning av mänskliga rättigheter har inte rapporterats. 2
17–21
22
2. Företagen ska försäkra sig om att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetet med att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete pågår kontinuerligt via enkäter och revisioner. Under 2020 gjordes 276 leverantörsutvärderingar via enkäter och 27 genom revisioner. Några fall med kränkningar av mänskliga rättigheter har inte rapporterats. 2
17–22
Arbetsvillkor 3. Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. Uppförandekoden anger föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar som en grundprincip. Fackföreningar finns i de länder där det är tillämpligt/praxis. Saknas fackförening genomförs andra typer av förhandlingar mellan bolaget och medarbetarna. 17–19
20
22
25
4. Företagen ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete. Alla former av tvångsarbete är förbjudet hos Beijer Alma och koncernens leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under 2020. 17–18
20
25
5. Företagen ska verka för avskaffande av allt barnarbete. Barnarbete är förbjudet hos Bejer Alma och koncernens leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under året. 17–18
20
25
6. Företagen ska verka för avskaffande av all diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Uppförandekoden är mycket tydlig avseende diskriminering och jämställdhet. Några fall av diskriminering har inte rapporterats. Formella jämställdhetsplaner finns vid sjutton av enheterna. 17–18
20
25
Miljö 7. Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett systematiskt verktyg i arbetet med att identifiera och förebygga risker. För närvarande är 80 procent av enheterna certifierade och ytterligare certifieringar planeras. Vidare arbetar vi förebyggande, bland annat genom installation av reningsutrustning, utfasning av farliga kemiska ämnen samt riskanalyser. 17–21
23–25
8. Företagen ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. Det övergripande miljöansvaret ligger hos koncernledningen och ansvaret för det dagliga arbetet är delegerat till koncernbolagens ledningar. Prestanda rapporteras regelbundet till Beijer Almas styrelse och kommuniceras externt via hållbarhetsrapporten och redovisningen till CDP. 17–18
9. Företagen ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Inom koncernen finns flera goda exempel på utveckling av komponenter/produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan. I den årliga inrapporteringen av hållbarhetsdata uppger 40 procent av enheterna att de tillverkar komponenter som bidrar till lägre miljöbelastning, exempelvis genom att ersätta produkter med större miljöpåverkan. 10–16
22–25
Korruption 10. Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Beijer Almas uppförandekod ger tydlig vägledning kring förebyggande av korruption. Sedan 2019 finns det en koncerngemensam utbildning om anti-korruption/affärsetik. Samtliga koncernbolag genomför en årlig självutvärdering av hur arbetet mot korruption bedrivs. Utvärderingen är baserad på vägledande dokument från Global Compact. Några överträdelser har inte rapporterats eller upptäckts under året. 17–18
20
22

Global Compact Status Läs mer i pdf
Mänskliga rättigheter 1. Företagen ska stödja och respektera internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. Information och utbildning om Beijer Almas uppförandekod har genomförts vid flertalet enheter. En utbildning i affärsetik har tagits fram. Några fall av kränkning av mänskliga rättigheter har inte rapporterats. 42–44
50–51
56–57
2. Företagen ska försäkra sig om att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetet med att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete pågår kontinuerligt via enkäter och revisioner. Några fall med kränkningar av mänskliga rättigheter har inte rapporterats. 42–44
50–51
56–57
Arbetsvillkor 3. Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. Uppförandekoden anger föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar som en grundprincip. Fackföreningar finns i de länder där det är tillämpligt/praxis. Saknas fackförening genomförs andra typer av förhandlingar mellan bolaget och medarbetarna. 42–44
56–57
4. Företagen ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete. Alla former av tvångsarbete är förbjudet hos Beijer Alma och koncernens leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under året. 42–44
50–51
5. Företagen ska verka för avskaffande av allt barnarbete. Barnarbete är förbjudet hos Bejer Alma och koncernens leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under året. 42–44
50–51
6. Företagen ska verka för avskaffande av all diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Uppförandekoden är mycket tydlig avseende diskriminering och jämställdhet. Några fall av diskriminering har inte rapporterats. Formella jämställdhetsplaner finns vid sexton av enheterna. 44
56–57
Miljö 7. Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett systematiskt verktyg i arbetet med att identifiera och förebygga risker. För närvarande är 85 procent av enheterna certifierade och ytterligare certifieringar planeras. Vidare arbetar vi förebyggande, bland annat genom installation av reningsutrustning, utfasning av farliga kemiska ämnen samt riskanalyser. 44–45
52–57
8. Företagen ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. Det övergripande miljöansvaret ligger hos koncernledningen och ansvaret för det dagliga arbetet är delegerat till koncernbolagens ledningar. Prestanda rapporteras regelbundet till Beijer Almas styrelse och kommuniceras externt via hållbarhetsrapporten och redovisningen till CDP. 42–43
9. Företagen ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Inom koncernen finns flera goda exempel på utveckling av komponenter/produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan. 26–27
32–33
38–39
52–57
Korruption 10. Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Beijer Almas uppförandekod ger tydlig vägledning kring förebyggande av korruption. Under 2019 har en gemensam utbildning om affärsetik tagits fram. Samtliga koncernbolag genomför en årlig självutvärdering av hur arbetet mot korruption bedrivs. Utvärderingen är baserad på vägledande dokument från Global Compact. Några överträdelser har inte rapporterats eller upptäckts under året. 20
22
37

GLOBAL COMPACT

Communcation on Progress (CoP) är en årlig redovisning som visar hur Bejer Alma uppfyller principerna i Global Compact. Genom CoP kopplas var och en av de tio principerna till insatser som presenteras i hållbarhetsrapporten.

Investeringar i miljö och arbetsmiljö under 2021

Rutiner för visselblåsning

Företagsklimatet ska vara transparent, den affärsetiska nivån hög. Därför vill vi fånga upp eventuella missförhållanden tidigt. Via vår process för visselblåsning kan medarbetare och intressenter anmäla misstänkta, oetiska beteenden eller olagliga händelser – tryggt och helt anonymt. Läs mer

Hållbar rapportering

Hållbarhetsrapporteringen är en del av årsredovisningen. På så sätt blir kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande tydlig.

Alla hållbarhetsrapporter hittar du under finansiella rapporter