Aktiedata

Allt om aktien från 2017 och framåt.

Vinst per aktie beräknat på genomsnittligt antal aktier

VINST PER AKTIE 2023 2022 2021 2020 2019
– efter skatt, kr 8,61 15,92 9,43 6,58 7,15
Eget kapital per aktie, kr 63,30 59,80 47,42 41,78 40,04
Utdelning per aktie, kr 3,85 3,75 3,50 3,00 2,50
Utdelningssandel exkl. realisationsresultat Habia Cable, % 45 37 37 46 35
Utdelningsandel, % 45 24 37 46 35
Direktavkastning, % 2,00 2,30 1,30 2,30 1,60
Börskurs periodens slut, kr 190,00 163,40 274,50 131,00 156,60
Högsta börskurs, kr 251,00 284,50 277,00 162,20 156,60
Lägsta börskurs, kr 159,00 136,40 129,80 113,00 115,00
P/e-tal vid årets slut 22,10 10,30 29,10 19,90 21,90
Kassaflöde per aktie, kr 15,92 8,05 12,10 11,96 9,77
AKTIEANTAL 2023 2022 2021 2020 2019
Utgående 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200
Ingående 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200 60 262 200

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,85 SEK (3,75) till årsstämman 2024. Utdelningen ger en direktavkastning på 2,0 procent (2,3), baserat på aktiekursen vid utgången av 2023.

Aktiekapitalets utveckling

År Ökning av aktiekapital, KKR Totalt aktiekapital, KKR Ökning av antal aktier, ST Totalt antal aktier, ST
1993 Ingående balans 53 660 2 146 400
1993 Apportemission vid förvärv av G & L Beijer Import & Export AB i Stockholm 6 923 60 583 276 900 2 423 300
1993 Nyemission 30 291 90 874 1 211 650 3 634 950
1994 Apportemission vid förvärv av AB Stafsjö Bruk 5 000 95 874 200 000 3 834 950
1996 Konvertering av förlagslån 47 95 921 1 875 3 836 825
1997 Konvertering av förlagslån 2 815 98 736 112 625 3 949 450
1998 Konvertering av förlagslån 1 825 100 561 73 000 4 022 450
2000 Konvertering av förlagslån 30 100 591 1 200 4 023 650
2001 Apportemission vid förvärv av Elimag Industri AB 11 750 112 341 470 000 4 493 650
2001 Split 2:1 112 341 4 493 650 8 987 300
2001 Konvertering av förlagslån 388 112 729 31 000 9 018 300
2002 Konvertering av förlagslån 62 112 791 5 000 9 023 300
2004 Konvertering av förlagslån 1 505 114 296 120 400 9 143 700
2006 Split 3:1 114 296 18 287 400 27 431 100
2010 Apportemission vid förvärv av Beijer Tech AB 11 250 125 546 2 700 000 30 131 100
2018 Split 2:1 125 546 30 131 100 60 262 200

Utdelning

Styrelsen har fastslagit en utdelningspolicy som innebär att utdelningen långsiktigt skall uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet exklusive jämförelsestörande poster.

Årsstämman 2024 beslutade om en utdelning på 3,85 kr (3,75) per aktie. Utdelningen gav en direktavkastning på 2,0 procent (2,3), baserat på aktiekursen vid utgången av 2023.

 

Utdelning för år Per aktie, kr Andel av vinsten per aktie
efter skatt, %
2023 3,85 45
2022 3,75 37*
2021 3,50 37
2020 3,00 46
2019 2,50 35
2018 5,10 66
2017 4,75 74

* Exklusive rearesultat från avyttring av Habia Cable