ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN 2024

När: 7 maj 2024
Ort: Uppsala

Beijer Alma AB (publ) (556229-7480), med säte i Uppsala, kallar till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024, kl. 18.00, i Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.


FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 30 april 2024.
  • Anmälan ska ske per post till Beijer Alma AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-401 43 13 vardagar kl. 09:00-16:00 eller via Euroclears hemsida. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt, i förekommande fall, biträden (högst två) och ombud.