ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN 2023

När: 30 mars 2023

Tid: 18:00. Inregistrering börjar från klockan 16:45.

Ort: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala. Ingång från Vaksala torg och Storgatan

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) framställda aktieboken avseende förhållandena den 22 mars 2023,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 mars 2023, helst före kl. 16.00.

Anmälan ska ske per post till Beijer Alma AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-401 43 13 vardagar kl. 09:00-16:00 eller via Euroclears hemsida.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt, i förekommande fall, biträden (högst två) och ombud.