Beijer Alma strävar efter att tillämpa normer och processer för att säkerställa att verksamheten långsiktigt skapar värde för aktieägarna och andra intressenter.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. För Beijer Alma, med en decentraliserad organisation, är god bolagsstyrning grundläggande. Det gäller styrningen av både Beijer Alma och de företag som ägs av Beijer Alma.

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har det övergripande ansvaret för Svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bolagen ska i samband med årsredovisningen avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor och i denna ange om man följer koden och i de fall man avviker förklara varför. Beijer Almas bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med koden och Årsredovisningslagen.

Bolagsstyrning inom Beijer Alma

Till grund för Beijer Almas styrning – från aktieägare, styrelse, verkställande direktör till företagsledning – finns gällande externa lagar, regler, rekommendationer samt interna regelverk och företagets bolagsordning. Det högsta beslutande organet är bolagsstämman, genom vilken Beijer Almas aktieägare utövar sitt inflytande i företaget. Valberedningen utses av årsstämman och har en beredande roll inför årsstämman avseende bland annat förslag om styrelsens sammansättning. Revisorn utses av årsstämman och granskar bland annat bolagets förvaltning.

Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. Beijer Almas styrelse leds av styrelseordförande Johan Wall. Styrelsen utser den verkställande direktören som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören tydliggörs i instruktioner och arbetsordningar som årligen fastställs av styrelsen. För att effektivisera och fördjupa sitt arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat två utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.

Intern styrning

Interna policyer och instruktioner utgör väsentliga styrdokument för hela koncernen då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden. De värderingar som gäller inom Beijer Alma finns dokumenterade i en uppförandekod som baseras på internationellt vedertagna konventioner inom områdena människor, miljö och etik. Ledningsgruppen arbetar aktivt med alla medarbetare för att utveckla företagskulturen och leva efter dess värderingar.