Aktien

Beijer Almaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista. Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 125,5 Mkr (125,5). Kvotvärdet på samtliga aktier är 2,08 kr och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Det finns inga utestående konvertibla förlagslån eller optioner. Omsättningen under 2019 var totalt 6 449 445 aktier, vilket motsvarar 12,1 procent av utestående B-aktier. Varje dag omsattes i genomsnitt 25 492 aktier.