Sök nyheter och pressmeddelanden

15 February 2024 | Pressmeddelande | Rapport | Börsmeddelande

Beijer Almas Bokslutskommuniké 2023

Starkt kassaflöde och god organisk tillväxt, men marginalpress inom industrisegmenten
  • Nettoomsättningen ökade till 1 694 MSEK (1 461)
  • Justerat rörelseresultat, EBIT, ökade till 177 MSEK (170) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,4 procent (11,6)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 177 MSEK (122)
  • Orderingången ökade till 1 710 MSEK (1 428)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 238 MSEK (122)
  • Jämförelsestörande poster uppgick till 64 MSEK och relaterade primärt till återförd tilläggs-köpeskilling samt avyttring av dotterbolag
  • Vinst per aktie för helåret uppgick till 8,61 kr (15,92)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,85 kr per aktie (3,75)

Koncernen
Tillväxten i kvartalet var i huvudsak organisk trots en blandad efterfrågebild inom koncernens diversifierade kundbas. Volymerna inom de breda industrisegmenten var stabila och flera andra kundsegment, såsom fordonseftermarknad, medicinteknik och andra nischer, visade god tillväxt. Marginalpress har adresserats med åtgärder i berörda verksamheter, vilket belastade kvartalets resultat. Kassaflödet fortsatte vara starkt relaterat till både god intjäning och vårt fokus på att stegvis minska lagernivåerna. Kvartalets sista månad var noterbart svagare, men under inledningen av det nya året har vi sett en återgång till en mer normal efterfrågan.

Dotterbolagen
Lesjöfors såg en blandad efterfrågan, med betydande variation mellan olika kundsegment, men både nettoomsättning och orderingång växte organiskt. Affärsområdet Chassifjädrar som har lågsäsong under det fjärde kvartalet, uppvisade god tillväxt i de flesta europeiska länder. Inom Industrifjädrar minskade efterfrågan något i Norden, USA och Asien. Bilden var varierad mellan olika kundsegment och exempelvis inom medicinteknik var efterfrågan god, medan efterfrågan var svagare för dörrfjädrar som har slutkunder inom byggindustrin. Storbritannien växte lönsamt, medan flera verksamheter i Centraleuropa upplevde fortsatt upplevde marginalpress. Ett antal åtgärder har vidtagits såsom besparingar och lokala omstruktureringar för att långsiktigt säkerställa lönsamhet och tillväxt.

För Beijer Tech var efterfrågan stabil inom båda affärsområdena. Orderingången ökade organiskt, främst tack vare nya projekt, medan volymerna inom industrihandeln var svagt avtagande. I flera av nischbolagen, som drivs av andra trender än aktivitetsnivån inom tillverkningsindustrin, var efterfrågan god. Inte minst hos årets förvärv Botek och Finn Lamex som bidrar till lönsam tillväxt och haft en mycket bra start i vår koncern.

Strategi & Förvärv
Omvärlden fortsätter att präglas av osäkerhet kring efterfrågan, inflation och räntor. Givet detta gör vi kontinuerligt avvägningar mellan tillväxtinitiativ och besparingar. I kvartalet avyttrades ett Lesjöforsbolag i Tyskland där vi inte såg möjlighet till långsiktig lönsam tillväxt. Vår diversifierade globala kundbas ger koncernen robusthet. Förvärvsmässigt fortsätter vi att utvärdera bra bolag som kan stärka koncernen med framtida lönsam tillväxt.

Ladda ner rapporter

NYHETER DIREKT I DIN INBOX

Håll dig uppdaterad om vad som händer i koncernen. Prenumerera på nyheter och ekonomiska rapporter och få dem direkt i via e-post. Vad vill du prenumerera på?

Kontrollera din angivna e-postadress

En bekräftelse har skickats till din e-postadress.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport Q2, för perioden januari–juni, släpps den 19 juli.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium
Här hittar du alla samlande finansiella rapporter