Finansiella rapporter Q3

1 147

Nettoomsättningen var 1 147 Mkr (1 016).

135

Rörelseresultatet var 135 Mkr (148).


11,8%

Rörelsemarginalen 11,8 procent (14,6).

124

Resultatet efter finansnetto var 124 Mkr (145).


1,58

Vinsten per aktie var 1,58 kr (1,85).

1 146

Orderingången var 1 146 Mkr (1 053).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q3 18,value:1016}{title:Q4 18,value:1043}{title:Q1 19,value:1165}{title:Q2 19,value:1248}{title:Q3 19,value:1147}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q2 18,value:183}{title:Q3 18,value:145}{title:Q4 18,value:126}{title:Q1 19,value:161}{title:Q2 19,value:159}{title:Q3 19,value:135}]

KONCERNEN I KORTHET

Orderingången under kvartalet steg med 8,9 procent till 1 146 (1 053). Organiskt, det vill säga exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser, minskade orderingången med 1 procent. Nettoomsättningen steg med 12,9 procent till 1 147 Mkr (1 016). Den organiska tillväxten var 2 procent. I Lesjöfors minskade försäljningen medan den ökade i Habia och Beijer Tech.

Rörelseresultatet uppgick till 135 Mkr (148) och resultatet efter finansnetto 124 Mkr (145). Vinsten per aktie nådde 1,58 kr (1,85).

Avkastningen på eget kapital var 16,9 procent (22,0) och avkastningen på sysselsatt kapital 15,8 procent (20,1).

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 135 Mkr (97). Vid kvartalets utgång var soliditeten 50,5 procent (55,3) och nettoskuldsättningsgraden 36,6 procent (25,5).

Antalet anställda var vid periodens slut 2 750 (2 630).

Under perioden januari–september minskade orderingången med 2,8 procent till 3 479 Mkr (3 579). Organiskt minskade orderingången med 9 procent. Nettoomsättningen ökade med 5,8 procent till 3 561 Mkr (3 366) och organiskt minskade den med 1 procent.

Rörelseresultatet under perioden januari–september uppgick till 459 Mkr (494) och resultatet efter finansnetto till 439 Mkr (483). Vinsten per aktie nådde 5,61 kr (6,06). Habia och Beijer Tech förbättrade resultaten medan Lesjöfors resultat var lägre än i fjol.


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Under kvartalet var orderingången oförändrad 611 Mkr. Organiskt minskade den dock med 9 procent. Nettoomsättningen minskade med 1,6 procent till 605 Mkr (614). Organiskt var nedgången 11 procent. Rörelseresultatet under tredje kvartalet var 92 Mkr (121).

Nettoomsättningen för industri uppgick till 464 Mkr (436) i kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 6,4 procent. Organiskt minskade dock nettoomsättningen med 4 procent. Efterfrågan var stabil på de flesta marknaderna undantaget fordonsindustrin i Tyskland och Asien med fortsatta låga nivåer.

Chassifjädrar är säsongsberoende med högre nettoomsättning under första halvåret. I slutet av tredje kvartalet inleds lågsäsongen. Lägre slutkundsförbrukning och lagerneddragningar hos kunderna har lett till lägre försäljning jämfört med fjolårets rekordnivåer. Under kvartalet minskade nettoomsättningen med 21,1 procent till 140 Mkr (178).

Under perioden januari–september minskade orderingången med 6,1 procent till 1 910 Mkr (2 035). Organiskt var nedgången 12 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 973 Mkr (2 042), vilket motsvarar en minskning med 3,0 procent. Organiskt var nedgången 9 procent. Inom Industri ökade nettoomsättningen med 4 procent till 1 460 Mkr (1 404). Chassifjädrar minskade nettoomsättningen med 19,6 procent till 514 Mkr (638). Rörelseresultatet var 336 Mkr (425).

Ny vd: Efter 22 år som VD för Lesjöfors går Kjell-Arne Lindbäck i pension. Till ny VD har Ola Tengroth utsetts. Han tillträder vid årsskiftet.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Under kvartalet steg orderingången till 238 Mkr (202), vilket motsvarar en ökning med 18 procent. Nettoomsättningen uppgick till 277 Mkr (191), vilket motsvarar en ökning med 45 procent. Förändrade valutakurser har haft en positiv påverkan på orderingång och fakturering på cirka 3 procent. Habias rörelseresultatet ökade under kvartalet till 27 Mkr (14).

Telecom har ökat nettoomsättningen med 43,8 procent från mycket svaga fjolårsnivåer och nådde 69 Mkr (48). Marknaden var fortsatt relativt svag.

Övrig industri utvecklades väl med offshoreorder som successivt har levererats. Även kunder inom försvar och generell industri uppvisade fortsatt hög aktivitet. Inom Övrig industri steg nettoomsättningen med 45,5 procent till 208 Mkr (143).

Under perioden januari–september minskade orderingången med 17,4 procent till 690 Mkr (835). De leveranser som nu görs till offshoresektorn avser de stora order som togs i fjol och nya order har hittills under året inte tecknats i samma omfattning. Nettoomsättningen uppgick till 780 Mkr (661), en ökning med 18,0 procent. Förändrade valutakurser har höjt orderingång och fakturering med ca 3 procent. Under perioden sjönk nettoomsättningen inom Telecom till 180 Mkr (255) medan Övrig Industri ökade till 600 Mkr (405). Habias rörelseresultat steg till 74 Mkr (49).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Orderingången ökade med 24,1 procent till 298 Mkr (240). Organiskt var ökningen 5 procent. Nettoomsättningen växte med 25,9 procent till 265 Mkr (211). Organiskt var ökningen 4 procent. Rörelseresultatet var 20 Mkr (16).

Industriprodukters nettoomsättning växte med 36 procent till 159 Mkr (117). Efterfrågan var fortsatt stabil. Inom affärsområdet har tre förvärv gjorts under året och exklusive dessa steg nettoomsättningen med 3 procent. De förvärvade bolagen utvecklades väl både avseende volym och resultat.

Flödesteknik ökade nettoomsättningen med 13,4 procent till 106 Mkr (94). Cirka hälften av ökningen kom från företagsförvärv.

Orderingången under perioden januari–september steg till 879 Mkr (709), en ökning med 24 procent. Organiskt var ökningen 13 procent. Nettoomsättningen steg med 22 procent till 808 Mkr (663). Organiskt var ökningen 10 procent. Rörelseresultatet uppgick till 66 Mkr (44).

Ny vd: Staffan Andersson lämnar vid månadsskiftet november–december sin befattning som vd för Beijer Tech. Till ny vd har utsetts Staffan Johansson, för närvarande vd för Lundgrens – det största dotterbolaget inom Beijer Tech.

Läs mer om Beijer Tech


FÖRETAGSFÖRVÄRV TREDJE KVARTALET

Under tredje kvartalet har inga förvärv gjorts.


FÖRETAGSFÖRVÄRV FÖRSTA OCH ANDRA KVARTALET

  • Lesjöfors förvärvade aktierna i det holländska bolaget Spibelt Beheer B.V. där de rörelsedrivande bolagen Tribelt och De Spiraal ingår. De Spiraal tillverkar fjädrar och tråddetaljer till industrin medan Tribelt producerar industriella transportband för livsmedels-, process- och läkemedelsindustrin. Bolagen är väl etablerade på marknaden och har stabila kundrelationer och bred kundbas. Totalt omsätter bolagen cirka 14 MEUR på den europeiska marknaden.
  • Beijer Tech förvärvade aktierna i det norska bolaget Codan AS. Bolaget är en leverantör av slangar, kopplingar och injektionssystem och omsätter drygt 30 MNOK på den norska marknaden.
  • Beijer Tech förvärvade även aktierna i det finska bolaget KTT Tekniikka Oy. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av mekaniska transmissionsprodukter samt service på den finska marknaden. Kunderna finns inom pappers och massa-, verkstads- och processindustrin. Bolaget omsätter cirka 7,5 MEUR i Finland.
  • Beijer Tech förvärvade inkråmet i Uudenman Murskaus. Bolaget säljer reserv- och slitdelar till stenkrossar på den finska marknaden och omsätter ca 20 Mkr på årsbasis.
  • Beijer Tech förvärvade Encitech Connectors AB i Halmstad. Bolaget är tillverkare och distributör av elektronikkomponenter. Nettomsättningen är cirka 50 Mkr på årsbasis varav cirka 70 procent exporteras till ett tjugotal länder.