Finansiella rapporter Q3

Q3 – STARKT KVARTAL

1 016

Faktureringen uppgick till 1 016 Mkr (880).

145

Resultatet efter finansnetto var 145 Mkr (110).


1,85

Vinsten per aktie var 1,85 kr (1,36) under kvartalet.

74

Kassaflödet efter investeringar var 74 Mkr (77) under kvartalet.


25

Nettoskuldsättningsgraden var 25 procent (25)


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q3 17,value:880}{title:Q4 17,value:968}{title:Q1 18,value:1134}{title:Q2 18,value:1216}{title:Q3 18,value:1016}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q3 17,value:112,8}{title:Q3 16,value:123}{title:Q1 18,value:159}{title:Q2 18,value:183}{title:Q3 18,value:148}]

KONCERNEN I KORTHET

Industrikonjunkturen är fortsatt stark vilket påverkat efterfrågan positivt. Uppgången i orderingång och fakturering är bred både avseende branscher och geografiska marknader. Efterfrågan från telekom-sektorn har dock varit lägre än under tidigare kvartal.

Orderingången under kvartalet uppgick till 1 052 Mkr (912), en ökning med 15 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 10 procent. Faktureringen steg med 15 procent till 1 016 Mkr (880). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 10 procent. Alla dotterbolagen ökade både orderingång och fakturering. Uppgången är bred och omfattar flertalet av de branscher som koncernens bolag levererar till. Undantaget är telekomsektorn.

Rörelseresultat nådde 148 Mkr (113) och resultatet efter finansnetto var 145 Mkr (110). Vinsten per aktie uppgick till 1,85 kr (1,36). Kassaflödet efter investeringar var 97 Mkr (156).

Under perioden januari–september var orderingången 3 579 Mkr (3 024), en ökning med 18 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 14 procent. Faktureringen var 3 366 Mkr (3 003), en ökning med 12 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 8 procent.

Rörelseresultatet för perioden januari–september var 494 Mkr (420) och resultatet efter finansnetto uppgick till 483 Mkr (394). Nettot av tecknade terminskontrakt och förändrade valutakurser har förbättrat resultatet med cirka 10 Mkr – större delen hänförligt till Lesjöfors. Vinsten per aktie nådde 6,06 kr (4,91). Kassaflödet efter investeringar var 174 Mkr (118). Årets kassaflöde har belastats med företagsförvärvslikvider på 3 Mkr (84).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar samt tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Slovakien, USA, Mexiko, Singapore, Thailand och Kina.

Lesjöfors bedriver verksamheten i två affärsområden, Industri och Chassifjädrar. Båda områdena har hög efterfrågan och god tillväxt. Under kvartalet steg orderingången med 11 procent till 611 Mkr (551). Faktureringen uppgick till 614 Mkr (528), en ökning med 16 procent. Rörelseresultatet under tredje kvartalet nådde 121 Mkr (102).

Inom området Industri är efterfrågan god från flertalet kundgrupper och geografiska marknader drivet av en stark industrikonjunktur. Faktureringsökningen var 13 procent vilket gav en fakturering på 437 Mkr (386) i kvartalet.

Chassifjädrar är säsongsberoende med högre fakturering under första halvåret och under tredje kvartalet börjar den svagare säsongen. Tillväxten fortsatte under tredje kvartalet och faktureringen nådde 178 Mkr (142), en ökning med 25 procent. Uppgången är bred vad gäller geografiska marknader.

Under perioden januari–september uppgick orderingången till 2 035 Mkr (1 828), en ökning med 11 procent. Faktureringen växte med 13 procent och nådde 2 042 Mkr (1 800). Inom Industri var faktureringen 1 404 Mkr (1 250) medan Chassifjädrar fakturerade 638 Mkr (550). Rörelseresultatet var 425 Mkr (374).

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Verksamheten drivs inom områdena Telecom och Övrig Industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning över hela världen.

Orderingången steg med 14 procent till 201 Mkr (176) och faktureringen med 13 procent till 191 Mkr (168). Telecom har utvecklats svagt på grund av att inget stort projekt rullas ut för närvarande. Faktureringen var 48 Mkr (62). Övrig industri har en god utveckling bland annat beroende på att kundbasen har breddats inom offshoresektorn där nya order tecknats. Faktureringen var 143 Mkr (106) inom Övrig Industri. Habias rörelseresultatet under kvartalet var 14 Mkr (5).

Under perioden januari–september steg orderingången med 36 procent till 835 Mkr (616). En starkt bidragande orsak till denna ökning är att Habias långsiktiga satsning på produkter till offshoresektorn nu bär frukt. Faktureringen ökade med 6 procent till 661 Mkr (624). Telecom fakturerade 255 Mkr (274) och Övrig Industri 405 Mkr (350). Habias rörelseresultatet nådde 49 Mkr (35).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom områdena Industriprodukter och Flödesteknik.

Försäljningsvolymerna växte i båda områdena. Tillväxten är bred och omfattar de flesta kundgrupperna. Orderingången var 240 Mkr (184) i kvartalet. En betydande del av denna ökning hänförs till dotterbolaget Svenska Brandslangsfabriken, men även tillskott av förvärvade bolaget Packningar och Plast AB. Under tredje kvartalet steg faktureringen med 15 procent till 211 Mkr (184). Exklusive företagsförvärv var ökningen 11 procent. Industriprodukter fakturerade 117 Mkr (100) och Flödesteknik 94 Mkr (84). Rörelseresultat var 16 Mkr (10).

Orderingången under perioden januari–september uppgick till 709 Mkr (579) medan faktureringen nådde 663 Mkr (579). Industriprodukter fakturerade 363 Mkr (316) och Flödesteknik 300 Mkr (262). Rörelseresultatet var 42 Mkr (31).

Läs mer om Beijer Tech