Finansiella rapporter Q4

Q4 – GOD AVSLUTNING PÅ BÄSTA ÅRET HITTILLS

1 043

Faktureringen uppgick till 1 043 Mkr (968).

126

Resultatet efter finansnetto var 126 Mkr (123).


1,72

Vinsten per aktie var 1,72 kr (1,53) under kvartalet.

55

Kassaflödet efter investeringar var 55 Mkr (68) under kvartalet.


20

Nettoskuldsättningsgraden var 20 procent (21).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q4 17,value:968}{title:Q1 18,value:1134}{title:Q2 18,value:1216}{title:Q3 18,value:1016}{title:Q4 18,value:1043}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q4 17,value:123}{title:Q1 18,value:155}{title:Q2 18,value:183}{title:Q3 18,value:145}{title:Q4 18,value:126}]

KONCERNEN I KORTHET

Industrikonjunkturen är fortsatt stark. Däremot har försäljningen till den tyska fordonsindustrin utvecklats svagt under kvartalet. Detta beror till övervägande del på att bilindustrin i Tyskland har leveransproblem på grund av nya certifieringskrav. Efterfrågan från övriga konjunkturberoende kundgrupper är fortsatt god och omfattar de flesta geografiska regionerna.

Orderingången under kvartalet uppgick till 1 036 Mkr (1 007), en ökning med 3 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var orderingången oförändrad. Faktureringen steg med 8 procent till 1 043 Mkr (968). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 3 procent. Alla dotterbolagen ökade både orderingång och fakturering. Uppgången är bred och omfattar de flesta branscherna och geografierna. Ett undantag är den tyska bilindustrin.

Rörelseresultat uppgick till 129 Mkr (125) och resultatet efter finansnetto var 126 Mkr (123). Vinsten per aktie nådde 1,72 kr (1,53). Kassaflödet efter investeringar var 55 Mkr (68).

Under helåret var orderingången 4 615 Mkr (4 031), en ökning med 14 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 11 procent. Faktureringen steg med 11 procent till 4 409 Mkr (3 971). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 7 procent.

Rörelseresultatet för 2018 var 623 Mkr (528) och resultatet efter finansnetto uppgick till 609 Mkr (517). Nettot av tecknade terminskontrakt och förändrade valutakurser har förbättrat resultatet med cirka 13 Mkr varav större delen hänförs till Lesjöfors. Vinsten per aktie nådde 7,78 kr (6,45). Kassaflödet efter investeringar var 229 Mkr (186). Årets kassaflöde har belastats med förvärvslikvider på 4 Mkr (84).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar samt tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Slovakien, USA, Mexiko, Singapore, Thailand och Kina.

Lesjöfors bedriver verksamheten i två affärsområden, Industri och Chassifjädrar. Industri har hög efterfrågan och god tillväxt på de flesta kundgrupperna och i de flesta geografiska marknaderna. Undantaget för affärsområdet Industri är den tyska fordonsindustrin. Chassifjädrar är inne i lågsäsong och leveranserna var på fjolårets nivå. Sammantaget för Lesjöfors uppgick orderingången till 581 Mkr (579) under kvartalet. Faktureringen var 583 Mkr (551), en ökning med 6 procent. Rörelseresultatet nådde 105 Mkr (103).

Inom området Industri är konjunkturen fortsatt stark och efterfrågan god från flertalet kundgrupper och geografiska marknader. Faktureringen steg med 8 procent och landade på 460 Mkr (426). På marknaderna utanför Tyskland ökade faktureringen med 14 procent i kvartalet.

Chassifjädrar är säsongsberoende med låg aktivitet under fjärde kvartalet. Faktureringen nådde 123 Mkr (125).

Under helåret 2018 var orderingången till 2 616 Mkr (2 408), en ökning med 9 procent. Faktureringen växte med 12 procent till 2 625 Mkr (2 351). Affärsområdet Industri fakturerade 1 864 Mkr (1 676) och Chassifjädrar 761 Mkr (675). Rörelseresultatet var 531 Mkr (477).

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Verksamheten drivs inom områdena Telecom och Övrig Industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning över hela världen.

Under kvartalet förbättrades orderingången med 7 procent till 209 Mkr (196) och faktureringen med 14 procent till 210 Mkr (185). Telecom har utvecklats relativt svagt på grund av att inget stort projekt rullas ut för närvarande. Faktureringen var 58 Mkr (63). Övrig industri har haft en god utveckling drivet av den starka konjunkturen. Faktureringen inom Övrig Industri var 152 Mkr (122). Habias rörelseresultat under kvartalet var 9 Mkr (7).

Under helåret steg orderingången med 29 procent till 1 044 Mkr (812). En starkt bidragande orsak till denna ökning är värmekabel till offshoreindustrin där Habia tecknat ordrar på cirka 160 Mkr.

Faktureringen steg med 8 procent till 874 Mkr (809). Telecom fakturerade 313 Mkr (337) och Övrig Industri 558 Mkr (472). Habias rörelseresultatet nådde 57 Mkr (42).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Företaget säljer förnödenheter, komponenter och maskiner till nordiska industriföretag och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom områdena Industriprodukter och Flödesteknik.

Under kvartalet växte försäljningsvolymerna inom Flödesteknik medan Industriprodukters leveranser var oförändrade. Orderingången var 246 Mkr (233) i kvartalet, en ökning med 6 procent. Faktureringen steg med 7 procent och nådde 250 Mkr (233). Industriprodukter fakturerade 135 Mkr (136) och Flödesteknik 115 Mkr (96). Rörelseresultat var 18 Mkr (16).

Orderingången under helåret ökade med 18 procent till 955 (811). Faktureringen nådde 913 Mkr (811), en ökning med 13 procent. Industriprodukter fakturerade 498 Mkr (452) och Flödesteknik 415 Mkr (359). Rörelseresultatet var 60 Mkr (47).

Läs mer om Beijer Tech