Finansiella rapporter Q2

1 248

Nettoomsättningen var 1 248 Mkr (1 216).

163

Rörelseresultatet var 163 Mkr (187).


13,0%

Rörelsemarginalen 13,0 procent (15,4).

160

Resultatet efter finansnetto var 160 Mkr (183).


2,04

Vinsten per aktie var 2,04 kr (2,28).

1 182

Orderingången var 1 182 Mkr (1 243).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q2 18,value:1216}{title:Q3 18,value:1016}{title:Q4 18,value:1043}{title:Q1 19,value:1165}{title:Q2 19,value:1248}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q2 18,value:183}{title:Q3 18,value:145}{title:Q4 18,value:126}{title:Q1 19,value:161}{title:Q2 19,value:159}]

KONCERNEN I KORTHET

Orderingången under kvartalet minskade med 5 procent och nådde 1 182 Mkr (1 243). Organiskt, det vill säga exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser, var nedgången 10 procent. Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 248 Mkr (1 216). Organiskt minskade nettoomsättningen med 2 procent. Habia och Beijer Tech växte medan Chassifjädrar inom Lesjöfors tappade försäljning jämfört med förra året.

Rörelseresultatet var 163 Mkr (187) och resultatet efter finansnetto 160 Mkr (183). Vinsten per aktie nådde 2,04 kr (2,28).

Avkastningen på eget kapital var 23,2 procent (29,5) och på sysselsatt kapital 21,2 procent (26,4). Vid halvårsskiftet var soliditeten 48 procent (52) och nettoskuldsättningsgraden 45 procent (31).

Kassaflödet efter investeringar var –160 Mkr (126). Kassaflödet har belastats med 234 Mkr (3) för företagsförvärv. Exklusive dessa var kassaflödet 74 Mkr (129). Habias höga produktionsvolymer till offshorekunderna har temporärt medfört ökad rörelsekapitalbindning.

Antal anställda vid periodens slut var 2 767 (2 643).

Orderingången minskade med 8 procent till 2 333 Mkr (2 527) medan nettoomsättningen ökade med 3 procent till 2 414 Mkr (2 350). Organiskt minskade orderingången med 12 procent och nettoomsättningen med 2 procent. Rörelseresultatet var 324 Mkr (346 Mkr) och resultatet efter finansnetto 315 Mkr (338). Vinsten per aktie nådde 4,03 kr (4,21). Habia och Beijer Tech förbättrade sina resultat medan Lesjöfors hade ett lägre resultat än i fjol.


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Orderingången för Lesjöfors minskade med 11 procent till 645 Mkr. Organiskt var minskningen 15 procent. Största nedgången var inom Chassifjädrar men även inom Industrifjädrar minskade orderingången, särskilt från fordons-industrin i Tyskland. Faktureringen uppgick till 679 Mkr (738), en minskning med 8 procent. Organiskt var minskningen 12 procent. Rörelseresultatet var 118 Mkr (163).

Inom Industri utvecklades försäljningen till den tyska fordonsindustrin svagt. Besparingsåtgärder har satts in, med bland annat korttidsvecka, vilket haft en positiv resultatpåverkan. Under slutet av kvartalet minskade volymerna även på andra marknader. Nettoomsättningen för Industri uppgick till 491 Mkr (489) i kvartalet. Det holländska bolaget Spibelt har förvärvats och konsoliderades från och med maj. Organiskt minskade nettoomsättningen med 5 procent.

Chassifjädrar hade ett svagt kvartal jämfört med rekordnivåerna förra året. De lägre volymerna berodde på en kombination av lägre slutkundsförbrukning och lagerneddragningar hos kunderna. Störst var nedgången på den engelska marknaden där även en viss förändring av kundmix skett. Nettoomsättningen minskade med 25 procent till 187 Mkr (249).

Under första halvåret var orderingången till 1 299 Mkr (1 424), en nedgång med 9 procent. Nettoomsättningen minskade med 4 procent och nådde 1 369 Mkr (1 428). Nedgången var helt hänförlig till Chassifjädrar. Rörelseresultatet uppgick till 243 Mkr (304) under perioden.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia Cable bedriver sin verksamhet inom Telecom och Övrig industri. Under kvartalet minskade orderingången med 19 procent till 215 Mkr (266). Nedgången var hänförlig till telekomsektorn. Nettoomsättningen ökade däremot med 17 procent till 283 Mkr (242) och rörelseresultatet ökade till 32 Mkr (21). Ändrade valutakurser har påverkat orderingång och fakturering positivt med ca 2 procentenheter.

Inom Telecom fortsatte den svaga utvecklingen beroende på att inga större projekt har rullats ut efter halvårs-skiftet 2018 och leveranstakten var ungefär i nivå med de tre föregående kvartalen. Nettoomsättningen var 59 Mkr (114).

Övrig industri har visat en god utveckling bland annat beroende på att stora offshoreorder som levererats under andra halvåret successivt vinstavräknats. Även volymerna från kunderna inom industri- och försvarssektorn utvecklades väl. Nettoomsättningen ökade till 223 Mkr (128).

Under första halvåret minskade orderingången till 452 Mkr (633). Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 502 Mkr (470). Ändrade valutakurser höjde orderingången med 2 och faktureringen med 2 procent. Rörelseresultatet var 47 Mkr (35). Telecom hade en svag volymutveckling jämfört med förra året medan Övrig industri däremot hade stark tillväxt drivet av volymerna till offshoreindustrin.

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Försäljningsvolymerna ökade främst inom Flödesteknik men även inom Industriprodukter. Tillväxten omfattade de flesta kundgrupperna. Orderingången steg med 27 procent till 321 Mkr (252). Organiskt var ökningen 17 procent. Nettoomsättningen var 287 Mkr (235), en ökning med 22 procent. Organiskt växte nettoomsättningen med 11 procent och rörelseresultatet ökade till 23 Mkr (14).

Inom Industriprodukter har två förvärv gjorts under andra kvartalet samt ytterligare två under första kvartalet och tillväxten var därför till stor del förvärvsbaserad. På helårsbasis omsätter de fyra förvärvade bolagen ca 180 Mkr.

Inom Flödesteknik utvecklades Svenska Brandslangsfabriken starkt men även Lundgrens växte. Sammantaget ökade nettoomsättningen med 23 procent.

Orderingången under första halvåret steg med 24 procent till 582 Mkr (469). Organiskt ökade orderingången med 17 procent. Nettoomsättningen var 543 Mkr (452), en ökning med 20 procent. Organiskt växte nettoomsättningen med 13 procent. Rörelseresultatet var 47 Mkr (26). Utvecklingen var snarlik den under andra kvartalet innebärande att Industriprodukter växte främst via förvärv medan Flödesteknik växte organiskt.

Läs mer om Beijer Tech


FÖRETAGSFÖRVÄRV ANDRA KVARTALET

Lesjöfors har förvärvat aktierna i det holländska bolaget Spibelt Beheer B.V. där de rörelsedrivande bolagen Tribelt och De Spiral ingår. De Spiral tillverkar fjädrar och tråddetaljer till industrin medan Tribelt producerar industriella transportband för livsmedels-, process- och läkemedelsindustrin. Bolagen är väl etablerade på marknaden och har stabila kundrelationer och bred kundbas. Totalt omsätter bolagen ca 14 MEUR på den europeiska marknaden.

Beijer Tech har förvärvat aktierna i det norska bolaget Codan AS. Bolaget är en leverantör av slangar, kopplingar och injektionssystem och omsätter drygt 30 MNOK på den norska marknaden.

Beijer Tech har även förvärvat aktierna i det finska bolaget KTT Tekniikka Oy. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av mekaniska transmissionsprodukter samt service på den finska marknaden. Kunderna finns inom pappers och massa-, verkstads- och processindustrin. Bolaget omsätter ca 7,5 MEUR i Finland.


FÖRETAGSFÖRVÄRV FÖRSTA KVARTALET

Beijer Tech förvärvade inkråmet i Uudenman Murskaus. Bolaget säljer reserv- och slitdelar till stenkrossar på den finska marknaden och omsätter ca 20 Mkr på årsbasis.

Beijer Tech förvärvade Encitech Connectors AB i Halmstad. Bolaget är tillverkare och distributör av elektronikkomponenter. Nettomsättningen är ca 50 Mkr på årsbasis varav ca 70 procent exporteras till ett tjugotal länder.