Finansiella rapporter Q2

Q2 – BÄSTA KVARTALET HITTILLS

1 216

Faktureringen uppgick till 1 216 Mkr (1 064).

183

Resultatet efter finansnetto var 183 Mkr (147).


2,28

Vinsten per aktie var 2,28 kr (1,83) under kvartalet.

126

Kassaflödet efter investeringar var 126 Mkr (61) under kvartalet.


31

Nettoskuldsättningsgraden var 31 procent (35)


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q2 17,value:1064}{title:Q3 17,value:880}{title:Q4 17,value:968}{title:Q1 18,value:1134}{title:Q2 18,value:1216}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q2 17,value:150}{title:Q3 17,value:112,8}{title:Q3 16,value:123}{title:Q1 18,value:159}{title:Q2 18,value:183}]

KONCERNEN I KORTHET

Efterfrågan är fortsatt god och drivs av den starka industrikonjunkturen. Uppgången är bred och omfattar flertalet av de branscher och geografiska marknader som koncernbolagen levererar till. Samtliga tre dotterbolag ökar orderingång och fakturering under kvartalet och för gruppen som helhet uppnås rekordnivåer.

Orderingången under andra kvartalet var 1 243 Mkr (1 043), en ökning med 19 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 15 procent. Faktureringen steg med 14 procent till 1 216 Mkr (1 064). Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 10 procent.

Kvartalets rörelseresultat var 187 Mkr (150) och resultatet efter finansnetto uppgick till 183 Mkr (147). Vinsten per aktie var 2,28 kr (1,83). Bolaget har genomfört en split varvid antalet aktier fördubblats. Historiska aktierelaterade nyckeltal har omräknats. Kassaflödet efter investeringar var 126 Mkr (61).

Under halvåret uppgick orderingången till 2 527 Mkr (2 112), en ökning med 20 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 16 procent. Faktureringen var 2 350 Mkr (2 123), en ökning med 11 procent. Exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser var ökningen 7 procent.

Rörelseresultatet för halvåret var 346 Mkr (291) och resultatet efter finansnetto uppgick till 338 Mkr (285). Nettot av tecknade terminskontrakt och förändrade valutakurser har förbättrat resultatet med cirka 6 Mkr varav merparten i Lesjöfors. Vinsten per aktie nådde 4,21 kr (3,54). Kassaflödet efter investeringar var 77 Mkr (–38). Årets kassaflöde har belastats med företagsförvärvslikvider på 3 Mkr (84).


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar samt tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Slovakien, USA, Mexiko, Singapore, Thailand och Kina.

Lesjöfors bedriver verksamheten i två affärsområden, Industri och Chassifjädrar. Efterfrågan är hög i båda områdena vilket har givit en god tillväxt. Under kvartalet steg orderingången med 16 procent till 724 Mkr (622). Faktureringen uppgick till 738 Mkr (625), en ökning med 14 procent. Rörelseresultatet under kvartalet var 163 Mkr (142).

Området Industri drar nytta av den starka industrikonjunkturen. Faktureringen ökade med 15 procent till 489 Mkr (425). Tillväxten kommer från de flesta kundgrupperna och omfattar flertalet av de geografiska marknaderna.

Även Chassifjädrar växte. Faktureringen steg med 11 procent till 249 Mkr (223). Uppgången är bred med tillväxt på samtliga geografiska marknader. Under halvåret var Lesjöfors orderingång 1 424 Mkr (1 277), en ökning med 12 procent. Faktureringen steg med 12 procent till 1 428 Mkr (1 273). Rörelseresultatet nådde 304 Mkr (272).

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Verksamheten drivs inom områdena Telecom och Övrig Industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning över hela världen.

Orderingången steg med hela 25 procent till 266 Mkr (213) och faktureringen med 16 procent till 242 Mkr (208). Både Övrig Industri och Telecom växte och flertalet av de geografiska marknaderna och kundgrupperna utvecklades väl. Rörelseresultatet under kvartalet var 21 Mkr (6).

Under halvåret ökade orderingången med 44 procent till 633 Mkr (440), bland annat beroende på en order på cirka 100 Mkr till offshoresektorn som togs under första kvartalet. Faktureringen var 470 Mkr (457) med ett rörelseresultat på 35 Mkr (31). En stor telekomutrullning som haft positiv påverkan på halvårets fakturering och resultat har nu slutförts.

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom områdena Industriprodukter och Flödesteknik.

Försäljningsvolymerna växte i båda områdena. Tillväxten är bred och omfattar de flesta kundgrupperna. Faktureringen steg under kvartalet med 13 procent till 236 Mkr (208). Exklusive företagsförvärv var ökningen 11 procent. Rörelseresultat var 14 Mkr (12).

Faktureringen under halvåret var 452 Mkr (395), en ökning med 14 procent. Rörelseresultatet var 26 Mkr (21).

Läs mer om Beijer Tech