Finansiella rapporter Q4

1 061

Nettoomsättningen var 1 061 Mkr (1 016).

123

Rörelseresultatet var 123 Mkr (129).


11,7%

Rörelsemarginalen 11,7 procent (12,4).

119

Resultatet efter finansnetto var 119 Mkr (126).


1,54

Vinsten per aktie var 1,54 kr (1,72).

1 074

Orderingången var 1 074 Mkr (1 036).


Fakturering (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Fakturering}{title:Q4 18,value:1043}{title:Q1 19,value:1165}{title:Q2 19,value:1248}{title:Q3 19,value:1147}{title:Q4 19,value:1060}]
Resultat efter finansnetto (Mkr)[BARGRAPH{graphname:Rörelseresultat}{title:Q4 18,value:126}{title:Q1 19,value:161}{title:Q2 19,value:159}{title:Q3 19,value:135}{title:Q4 19,value:119}]

KONCERNEN I KORTHET

Orderingången under kvartalet steg med 13 procent till 1 074 (947). Organiskt, det vill säga exklusive företagsförvärv och ändrade valutakurser, minskade dock orderingången med 7 procent. Nettoomsättningen steg med 1,7 procent till 1 061 Mkr (1 043). Organiskt minskade den med 9 procent. I Lesjöfors minskade försäljningen medan den ökade i Habia och Beijer Tech.

Rörelseresultatet uppgick till 123 Mkr (129) och resultatet efter finansnetto 118 Mkr (126). Vinsten per aktie minskade till 1,54 kr (1,72).

Under fjärde kvartalet var avkastningen på eget kapital 15,7 procent (18,1) och på sysselsatt kapital 14,1 procent (17,4).

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 201 Mkr (55). Vid kvartalets utgång var soliditeten 53,0 procent (59,9) och nettoskuldsättningsgraden 29,9 procent (19,7).

Antalet anställda ökade till 2 708 personer (2 610).

Under året minskade orderingången med 1,9 procent till 4 524 Mkr (4 615). Organiskt minskade den med 6 procent. Nettoomsättningen ökade med 4,9 procent till 4 622 Mkr (4 409) – en organisk minskning med 3 procent.

Rörelseresultatet för året uppgick till 583 Mkr (623) och resultatet efter finansnetto till 557 Mkr (609). Vinsten per aktie nådde 7,15 kr (7,78). Habia och Beijer Tech förbättrade resultaten medan Lesjöfors resultat var lägre än i fjol.


DOTTERBOLAGET LESJÖFORS

Under kvartalet steg orderingången till 625 Mkr. Organiskt minskade den dock med 2 procent. Nettoomsättningen ökade med 1,3 procent till 591 Mkr (583). Organiskt var nedgången 8 procent. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet var 106 Mkr (105).

Nettoomsättningen för Industri uppgick till 464 Mkr (460) i kvartalet. Organiskt minskade den dock. Efterfrågan var avtagande på de flesta marknaderna, och inom fordonsindustrin i Tyskland och Asien var nivåerna fortsatt låga.

Chassifjädrar är säsongsberoende med högre nettoomsättning under första halvåret. Under fjärde kvartalet är det lågsäsong. Under kvartalet ökade nettoomsättningen med 3,3 procent till 127 Mkr (123).

Under året minskade orderingången med 3,1 procent till 2 535 Mkr (2 616). Organiskt var nedgången 10 procent. Nettoomsättningen minskade med 2,3 procent till 2 564 Mkr (2 625). Organiskt var nedgången 9 procent. Inom Industri ökade nettoomsättningen med 3,2 procent till 1 923 Mkr (1 864). För Chassifjädrar minskade nettoomsättningen med 15,7 procent till 641 Mkr (761). Lägre slutkundsförbrukning och lagerneddragningar hos kunderna har lett till lägre försäljning jämfört med fjolårets rekordnivåer. Rörelseresultatet uppgick till 441 Mkr (531).

Ola Tengroth tillträdde som ny VD vid årsskiftet.

Läs mer om Lesjöfors


DOTTERBOLAGET HABIA CABLE

Under kvartalet minskade orderingången med 7,8 procent till 193 Mkr (209). Nettoomsättningen minskade med 5,5 procent till 198 Mkr (210), Förändrade valutakurser har haft en positiv påverkan på orderingång och fakturering på cirka 1 procent. Rörelseresultatet minskade till 6,1 Mkr (8,7).

Inom Telecom minskade nettoomsättningen med 18,8 procent och nådde 47 Mkr (58). Marknaden var fortsatt svag.

Inom Övrig Industri uppvisade kunder inom försvar god aktivitet, medan efterfrågan från europeisk industri avmattades. Leveranser av offshore order fortsatte i kvartalet. Inom Övrig industri sjönk nettoomsättningen med 0,5 procent till 151 Mkr (152).

Under perioden januari–december minskade orderingången med 15,5 procent till 882 Mkr (1 044). De leveranser som gjorts till offshoresektorn avser de stora order som togs 2018. Nya order har tecknats 2019, dock ej i samma omfattning. Nettoomsättningen uppgick till 978 Mkr (870), en ökning med 12,5 procent. Förändrade valutakurser har höjt orderingång och fakturering med knappt 3 procent. Under året sjönk nettoomsättningen inom Telecom till 227 Mkr (313) medan Övrig Industri ökade till 751 Mkr (558). Habias rörelseresultat förbättrades till 80 Mkr (57).

Läs mer om Habia Cable


DOTTERBOLAGET BEIJER TECH

Orderingången ökade med 3,8 procent till 255 Mkr (246). Organiskt minskade dock orderingången med 17 procent. Nettoomsättningen växte med 8,7 procent till 272 Mkr (250) men minskade organiskt med 12 procent. Rörelseresultatet var 15 Mkr (18).

Industriprodukters nettoomsättning växte med 14,2 procent till 154 Mkr (135). Efterfrågan var avtagande. Inom affärsområdet har tre förvärv gjorts under året. Exklusive dessa minskade nettoomsättningen med 15 procent.

Flödesteknik ökade nettoomsättningen med 2,4 procent till 118 Mkr (115). Exklusive företagsförvärv minskade nettoomsättningen med 5 procent.

Orderingången under perioden januari–december var 1 135 Mkr (955), en ökning med 16 procent. Organiskt var ökningen 1 procent. Nettoomsättningen steg med 18,3 procent till 1 080 Mkr (913). Organiskt var ökningen 4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 81 Mkr (60).

Ny vd från 1 december 2019 är Staffan Johansson, tidigare vd för Lundgrens – det största dotterbolaget inom Beijer Tech.

Läs mer om Beijer Tech


FÖRETAGSFÖRVÄRV 2019

Under tredje och fjärde kvartalet har inga förvärv gjorts. Under första och andra kvartalet gjordes nedanstående förvärv.

  • Lesjöfors förvärvade aktierna i det holländska bolaget Spibelt Beheer B.V. där de rörelsedrivande bolagen Tribelt och De Spiraal ingår. De Spiraal tillverkar fjädrar och tråddetaljer till industrin medan Tribelt producerar industriella transportband för livsmedels-, process- och läkemedelsindustrin. Bolagen är väl etablerade på marknaden och har stabila kundrelationer och bred kundbas. Totalt omsätter bolagen cirka 14 MEUR på den europeiska marknaden.
  • Beijer Tech förvärvade aktierna i det norska bolaget Codan AS. Bolaget är en leverantör av slangar, kopplingar och injektionssystem och omsätter drygt 30 MNOK på den norska marknaden.
  • Beijer Tech förvärvade även aktierna i det finska bolaget KTT Tekniikka Oy. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av mekaniska transmissionsprodukter samt service på den finska marknaden. Kunderna finns inom pappers och massa-, verkstads- och processindustrin. Bolaget omsätter cirka 7,5 MEUR i Finland.
  • Beijer Tech förvärvade inkråmet i Uudenman Murskaus. Bolaget säljer reserv- och slitdelar till stenkrossar på den finska marknaden och omsätter ca 20 Mkr på årsbasis.
  • Beijer Tech förvärvade Encitech Connectors AB i Halmstad. Bolaget är tillverkare och distributör av elektronikkomponenter. Nettomsättningen är cirka 50 Mkr på årsbasis varav cirka 70 procent exporteras till ett tjugotal länder.